Barngrupper

Förskolan har sex barngrupper. I varje barngrupp arbetar 3-4 pedagoger.

Barngrupper

Namn ålder
Draken 1-3 år
Enhörningen 1-3 år
Sagotornet 3-5 år
Skattkammaren 4-5 år
Spöket 1-3 år
Trollet 1-3 år

Organisation
Vi organiserar verksamheten utifrån barngruppen. Det betyder att verksamheten kan se olika ut. Ofta delas gruppen in i mindre grupper för att stimulera samspel och kommunikation. Detta sker under hela dagen tex i rutinsituationer och i temaarbete. Ibland delas barnen in i åldershomogena grupper ibland sker gruppindelningen utifrån barnens intressen eller önskemål. Medarbetarna är en gemensam resurs för alla barn.

Kommunikativa förmågan
Vi arbetar efter Solna Stads strategi för språkutveckling för solna stads förskolor och skolor. Den kommunikativa förmågan stimuleras, utmanas och tränas i naturliga meningsfulla sammanhang i vardagen. Kommunikativ förmåga stimuleras även i sång, rim och ramsor och sånglekar. Barnen uppmuntras att använda sin kommunikativa förmåga, men även att lyssna på andra. Pedagogen är en nyfiken lyssnare till barnens tankar, idéer och teorier.

Den sociala kompetensen
Hur förhåller vi oss till varandra för att alla ska trivas och må bra och skapa jordmån för att kunna växa och utvecklas. Här finns aspekter av värdegrund, moral, rolltagande och empati. Att bekräfta barnens goda handlingar för att ge dem näring till att växa, utvecklas och att uppmuntra barnen till att hjälpa varandra och att lära av varandra leder till att barnen blir en tillgång för varandra och känslan av tillhörighet stärks.

Miljön
Innebär att skapa miljöer där det finns ett tillåtande klimat för att utforska, upptäcka, fråga och samtala med varandra. Att skapa en miljö som är kreativ och inspirerande. En miljö som förändras efter gruppens behov och intressen. Pedagogiska "rum" både ute och inne som inbjuder till lek och skapade.

Dela: