Vilken bokstav börjar ditt namn på?

Avdelningen Trollet har ordnat ett skriv/ritbord för att stimulera barnens intresse för att läsa och skriva.

Barnen kan välja när de vill arbeta med kritor, pennor och papper.

Många av barnen är intresserade av att tolka och "skriva" bokstäver , framförallt är det egna namnet i fokus. Barnen får dagligen möjlighet att själva vara aktiva i sin utveckling och lärande.

De äldre barnen agerar förebilder för de yngre och bordet blir en naturlig samlingsplats för samtal och samspel mellan individer i olika åldrar.

"De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras."

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten."
(Lpfö 98/10)

Dela: