Kompissol på Borgen

På avdelningen Enhörningen har barn och personal arbetat med en kompissol.

kompissol

Kompissolen blir ett konkret sätt att arbeta med likabehandling. Barnen kan samlas framför solen och tillsammans kan vi till exempel tala om hur en bra kompis ska vara. I samtalen kan vi också prata om vad likabehandling egentligen betyder.

Förskolans värdegrund och uppdrag

Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra män¬niskors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon an¬hörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra ska stödjas.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Dela: