Stöd och samverkan

Förskolan och skolan ska vara trygg och säker för alla barn och elever. I vissa sammanhang behövs samverkan mellan olika verksamheter.

Vårdnadshavare
Förskolan och skolan ska hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare ska beredas möjlighet att vara delaktiga i det arbetet när barnet/eleven är under 18 år.

Elevhälsan
Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever och ha fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Samtliga yrkesgrupper inom skolan ska vara representerade i skolans elevvårdsteam.

Polis och socialtjänst

Ett väl fungerande samarbete på lokal nivå mellan förskola/skola och socialtjänsten ska underlätta tidiga insatser. Samarbete mellan skola och polis ska underlätta tidiga insatser och förhindra brott bland minderåriga.

Utvärderingar

Det görs olika utvärderingar som rektor utgår från för att analysera nuläget och för att kunna planera behovet av insater.

Dela: