Regler och föreskrifter

Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler som tagits gemensamt med elever, lärare och föräldrar. Reglerna ska vara aktuella som personal och elever kan återkoppla till om det uppstår besvärliga situationer. Det bör framgå av ordningsregler vad konsekvensen blir om eleven bryter mot dem.

Mobiltelefoner, kameror och datorer
Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektion. Fotografering eller filmning i kränkande syfte får inte förekomma. Skolans datorer får inte användas för att kränka eller mobba en annan elev eller personal.

Omhändertagande av föremål
Om en elev använder ett föremål så att det stör undervisningen eller utgör fara kan lärare eller rektor ta föremålet från eleven. Våld eller tvång får dock inte förekomma.

Ogiltig frånvaro/skolk

Skolk får aldrig förekomma. Skolan ska alltid kontakta vårdnadshavaren vid olovlig frånvaro om eleven är under arton år.

Drogförbud

Drogförbudet gäller alla sorters tobak, alkohol och narkotika.

Kontrollåtgärder mot elever

Elevskåpen är skolans egendom. Skolan har möjlighet att kontrollera att skåpen används på rätt sätt.

En väska är elevens personliga egendom och får inte öppnas och genomsökas. Om det anses nödvändigt måste polis tillkallas. Skolan har heller ingen rätt att kroppsvisitera elever.

Dela: