Likabehandling

Den nya lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling innebär nolltolerans mot alla former av kränkande behandling. Med möjligheten att driva skadestånd blir lagen också ett starkt påtryckningsmedel.
Varje förskola och skola ska ha en likabehandlingsplan.

Ett målinriktat aktivt arbete ska bedrivas för att förebygga och förhindra att elever kränks. Om skolledare eller annan personal får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för trakasserier, mobbning eller annan kränkande behandling finns enligt lagen skyldighet att utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatt kränkning.

Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t.ex. strukturer och arbetssätt upplevs som kränkande. De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot barn eller elever eller mellan barn och elever.

Annan kränkande behandling

Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara trakasseri, kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Mobbning

Mobbning är en upprepade negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Dela: