Satsning på trygghet i nästa års verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

Trygghet för barn och elever har en framträdande roll i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2017.

klassrum

Nu i slutet av året tar barn- och utbildningsnämnden beslut om nästa års verksamhetsplan. I planen för 2017 framhåller nämnden bland annat lärarens förmåga att skapa vilja och nyfikenhet att lära. Om detta ska bli meningsfullt för eleverna och förskolebarnen, behövs en trygg och tydlig inramning av dagen på förskolan och i skolan.

– Lika självklart som det är att kunna vara trygg på sin arbetsplats, lika självklart ska man som barn kunna känna sig trygg i skolan. Idag känner inte alla barn det och det måste vi ändra på. Därför kommer vi nu ta ett särskilt krafttag mot mobbing i Solnas skolor och det är något av det viktigaste vi gör nästa år säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd (L).

Skola

För eleverna har nämnden satt som mål att alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. Detta ska uppnås bland annat genom:

  • Införande av evidensbaserade och kvalitetssäkrande metoder för att motverka mobbning

Barn- och utbildningsförvaltningen går igenom, sätter sig in i och utvärderar olika metoder mot mobbning som bevisligen fungerar. Olweausprogrammet och Kiva är två sådana exempel.

En eller flera metoder kommer att börja användas av skolorna i Solna under 2017.

  • Genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap och inleda värdegrundsarbete med fokus på bemötande

I Solna stads satsning på fortbildning inom medarbetarskap handlar stora delar om bemötande och för personal i skolorna blir det självklart framför allt eleverna det kommer att handla om.

  • Införandeplan för konceptrum

Handlar bland annat om upphandling av "kemikaliesäkra" möbler och utrustning i klassrum.

barn i förskola

Förskola

I verksamhetsplanen för förskolan ingår att arbetet ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. Ett av tillvägagångssätten för att uppnå detta är att förskolorna ska inleda värdegrundsarbete med fokus på bemötande. Precis som för skolorna ska personalen i förskolorna genomföra stadens satsning medarbetarskap i partnerskap där bemötande är en viktig del.

Vidare ska förskolans olika grupper organiseras så att grupperna blir mindre. Barn och pedagoger ska tala om källkritik och hur man är mot varandra på Internet, en viktig ingrediens för att skapa trygghet. Digitalisering av förskolan ska även leda till förenklad kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola.

Ladda ner Verksamhetsplan och budget 2017 (PDF-dokument, 173 kB)

Dela: