Utveckling på fritidshemmet

Den 1 juli reviderades grundskolans läroplan. Ett nytt avsnitthar skrivits in som tydligt anger fritidshemmets syfte och centrala innehåll.

kompisar

Undervisningen på fritids ska enligt läroplanen handla om språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse. Grundtanken med de nya delarna i läroplanen är att fritidshemmet ska komplettera skolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven.

Skolverket poängterar också vikten av att information om barnets utbildning ska föras över från förskolan till förskoleklassen och sedan vidare till skolan. Dessutom ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för eleven.

Nätverk för personal på fritidshemmen

I Solna ingår personal från fritidshemmen på alla stadens nio kommunala grundskolor i ett nätverk med regelbundna träffar. Sofia Nybom, utvecklingsledare skola, ansvarar för innehållet på träffarna. Till sin hjälp har Sofia en arbetsgrupp bestående av biträdande rektorer från fyra av stadens grundskolor.

Inför höstens träffar får alla deltagare i uppgift att läsa ett av läroplanens olika kapitel som sedan diskuteras och analyseras tillsammans med fritidspersonal från olika skolor. Ett av målen med arbetet är att personal på fritidshemmen som saknar pedagogisk utbildning ska få en bättre kännedom om och förståelse för de Pedagogiska tankar som finns bakom verksamheten.

– Personalen på Solnas skolors fritidshem ska vara stolta över det fantastiska arbete de utför, säger Sofia Nybom som menar att det är viktigt att arbetet på fritids synliggörs.

aktivitet på fritids

Utbildning på gång

En viktig del av diskussionerna i nätverket har handlat om bemötande - hur fritids på bästa sätt ska arbeta med bemötande i de olika årskurserna. Deltagarna har tipsat varandra om skönlitterära böcker, filmer från Utbildningsradion och diskuterat på hur man kan tala med barnen om bemötande och hur man bör uppträda mot andra människor i olika situationer.

Arbetet sammanställs i pedagogiska planeringar som alla Solnas skolor kan använda i det pedagogiska arbetet på fritidshemmen.

Under hösten kommer skolverket lansera en utbildning i likabehandling för personal på fritidshemmet och Sofia berättar att Solna kommer att arbeta med denna under stora delar av 2017.

– Fritids i Solna är på väg framåt och vi har fått positiv feedback på arbetet från flera håll, säger Sofia Nybom.

fotboll på fritids
Fotboll på Granbackaskolan.

Omorganisering av fritids på Granbackaskolan

På Granbackaskolan har Linda Seman arbetat en hel del med den omorganisation fritidshemmet genomgått på senare tid. Linda har varit biträdande rektor på Granbackaskolan men arbetar sedan några veckor tillbaka som tillförordnad rektor.

På Granbacka finns de fyra fritidsavdelningarna Barret, Kotten, Kvisten och Granen. Organisationen gick tidigare till stor del ut på åldersblandad verksamhet, vilket fick till följd att klasserna delades. I den nya organisationen går två klasser på varje fritidsavdelning.

– Vi tilltalas fortfarande av tanken att åldersblanda barnen på fritids och därför tillhör de två klasserna olika årskurser, berättar Linda. Istället för att två ettor går ihop kan en av dem dela fritidslokal och personal med en klass från årskurs 3.

Men barnen på ett fritids är inte begränsade till aktiviteter med andra på samma avdelning. Under eftermiddagarna samarbetar avdelningarna i stor utsträckning. För barnen handlar det ofta om vad de är intresserade av och vad elever från olika avdelningar väljer att göra.

– Responsen från barn och föräldrar har varit övervägande positiv i de enkäter om fritids som Granbackaskolan genomfört, berättar Linda Seman.

fritidsaktivitet på granbacka

Utmaningar för en stor skola

Jämfört med Granbackaskolan, som om man inte räknar in förskoleklasserna, har cirka 130 barn och 15 personal på fritidshemmet, är Ulriksdalsskolans fritidsverksamhet ungefär dubbelt så stor. På de nio avdelningarna går det cirka 450 barn och personalstyrkan består av 30 - 35 personer.

Fritidsverksamheten på Ulriksdalsskolan har fått en hel del uppmärksamhet och Katarina Hagman, en av tre biträdande rektorer och med fritids som ett av sina ansvarsområden, tror att detta och att Ulriksdalsskolan är nybyggd, har hjälpt till att skapa intresse för att söka arbete på skolan. Att hitta personal kan annars vara en stor utmaning eftersom konkurrensen är knivskarp.

Uppmärksamheten kring Ulrisdalsskolans fritidshem gäller inte minst den unika satsningen på Radio Koltrast men lokalpressen har också rapporterat om fritidsklassikern – fyra motionslopp för skolans elever med många deltagare, fördelade över läsåret. Löpning i september och juni, tandemskidor i februari och sparkcyklar i april.

Katarina har till sin hjälp Andreas Åkesson som arbetar på fritids och bland annat ligger bakom Radio Koltrast. Vid sidan av det ordinarie arbetet i barngrupp, arbetar Andreas sedan en tid tillbaka som fritidshemsutvecklare på lite mindre än halvtid. Uppdraget kan handla om rent administrativa uppgifter som scheman, att se till att det finns vikarier vid planerad frånvaro, göra beställningar men även att stötta på avdelningar där det behövs och hitta lösningar om det skulle uppstå problem.

– Jag har också blivit lite av en kontaktperson för föräldrar när det gäller mer övergripande frågor om fritids, berättar Andreas.

Ulriksdalsvarvet är en av delarna i Ulriksdalsskolans fritidsklassikern som arrangeras av fritidshemmen.
Ulriksdalsvarvet är en av delarna i fritidsklassikern som arrangeras
av Ulriksdalsskolans fritidshem.

Utvecklingsgrupp för fritidshemmet

På Ulriksdalsskolan har ungefär hälften av fritidspersonalen pedagogisk utbildning. Ledningen strävar efter att blanda utbildad och erfaren personal med de som saknar pedagogisk examen och som inte arbetat med barn lika länge.

På skolan finns en utvecklingsgrupp för fritids som träffas en gång i veckan. I gruppen ingår representanter från fritidshemmen på Ulriksdalsskolan och Ringens skola, biträdande rektor och rektor.

– Fritidshemmet har genomgått en stor och positiv förändring på Ulriksdalsskolan, jämfört med hur det var innan flytten från Bagartorpsskolan 2014, tycker Andreas Åkesson som menar att det har varit en tuff men spännande resa där väldigt mycket har hänt.

Andreas Åkesson, fritidshemsutvecklare på Ulriksdalsskolan
Andreas Åkesson, fritidshemsutvecklare på Ulriksdalsskolan

Sofia Nybom, Andreas Åkesson, Linda Seman och Katarina Hagman tycker alla att det är positivtatt fritidshemmets syfte och centrala innehåll numera finns inskrivet i grundskolans läroplan och att verksamheten därmed synliggörs på ett tydligare sätt än tidigare. De är också överens om att fritidshemmen i Solna är inne i en positiv förändringsprocess.

– När vårdnadshavare gör skolval i dag är verksamheten på fritids minst lika viktig som lektionerna i klassrummet, avslutar Andreas.

Läs mer om läroplanen och fritidshemmet på Skolverkets webbplats

Dela: