Utvecklande miljöer ökar lärandet och skapar trygghet

Den goda lärmiljön är ombytlig och kan förändras. Den geografiska-, fysiska- och sociala miljön samspelar och påverkar varandra. En god lärmiljö behöver anpassas efter barnens olika förutsättningar.

Mira och Ellen sorterar leksaker efter färg
Mira och Ellen sorterar leksaker efter färg.

En god pedagogisk lärmiljö kan handla om geografi - var förskolan ligger och vad som finns i närheten men även om byggnaden. Ljud och ljus i den lokal som barnen vistas i, spelar också in. Det gör även möbler och arbetsmaterial, trygghet och öppenhet mellan barn, personal och vårdnadshavare. Enligt Allmänna råd för förskolan "är det viktigt att skapa en stimulerande mångsidigt användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet."

Förskolorna i Solna bedriver sin pedagogiska verksamhet både inom- och utomhus. På Ringens förskolas lila avdelning har barnen arbetat med färger i sandlådan och matematikhörna inne på avdelningen.

– Barnen kommer med många idéer och initiativ. Tillsammans med dem har personal tillverkat material som används i lärandet, berättar förskolechef Madelaine Hagström.

På förskolorna Tellus, Taurus, Rågen och Fröet i Bergshamra arbetar personalen sedan i våras med ett projekt tillsammans med specialpedagogerna Maja Söderlund och Karin Hellberg från centrala förskoleteamet. Arbetet under våren handlade om förhållningssätt - personalens inställning och attityd, som en del av lärmiljön. Under hösten ligger fokus på den fysiska miljön.

Några av projektets mål är att öka pedagogernas kompetens inom området lärmiljöer samt skapa ett medvetet och strategiskt förhållningssätt som utvecklar alla barn.

– Du själv är det viktigaste arbetsverktyget. Det krävs varken tid eller pengar för att ändra förhållningssätt. Det räcker att bestämma sig, säger Maja Söderlund.

Maja och Karin menar att en föreläsning varken förändrar lärmiljö eller förhållningssätt på lång sikt. Det handlar istället om att personalen får möjligheter att göra detta. Därför får pedagogerna olika uppgifter att prova i verksamheten mellan träffarna.

matematikverktyg
Ibland kommer barnen med idéer till förskolans pedagogiska verktyg.

Inspirationsföreläsning och studiebesök

På Blomgatans förskola i Hagalund, arbetar engagerade pedagoger för att utveckla barnens lärmiljö. Det kommer att leda till ännu tryggare barn och utveckla språket. En inspirationsföreläsning och studiebesök på andra förskolor i området har varit igångsättare för pedagogerna.

Arbetet med att alla barn ska ha en trygg tid i förskolan pågår kontinuerligt. Pedagogerna arbetar nära barnen, samtalar, använder gruppstärkande lekar och har en nära dialog med föräldrarna. Även miljön i förskolan kan påverka barnens trygghet.

– När barnen vet vad som förväntas av dem och hur de kan använda vårt pedagogiska arbetsmaterial känner de sig trygga, säger Jennie Andersson Smiljanic, förskolechef på Blomgatans förskola, som har initierat arbetet.

Jennie Andersson Smiljanic och Helena Olsson
Jennie Andersson Smiljanic, förskolechef och Helena Olsson,
pedagogisk utvecklare i Botkyrka.

Arbetet inleddes med ett studiebesök på Thors förskola och följdes av en inspirationsföreläsning som hölls av Helena Olsson, pedagogisk utvecklare på förskolor i Botkyrka. Helena har varit med i verksamheten på Blomgatan där hon tittat på förskolans pedagogiska material och hur barnen använder det.

– Det pedagogiska materialet som vi och barnen arbetar med, behöver vara inspirerande, spännande och väcka nyfikenhet, säger Helena. Då blir barnen intresserade och vill utforska.

Helena berättar också att ett material med skillnader i detaljer som är tillgängligt för barnen, ger dem stöd att utveckla sitt språk och ordförråd.

En stor barngrupp är inte ett hinder för barnen att lära sig och utvecklas. Är miljön tydligt indelad med mindre mötesplatser där ett antal barn kan arbeta tillsammans med exempelvis lera, klossar, lego eller annat pedagogiskt material blir miljön lugn och harmonisk.

Under hela hösten kommer pedagogerna på förskolan att fortsätta att utveckla lärmiljön tillsammans med förskolechefen och den pedagogiska utvecklaren.

Dela: