Tydligt fokus på lärande i Solnas skolor

2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta.

En förutsättning för en välfungerande skolmiljö är att alla elever vet vad som förväntas av dem för att nå kunskapskraven. Sammantaget är det elevens och lärarens ansträngning som skapar den framgång som är så viktig i skolan. Samtliga lärare har under året genomgått en kurs i bedömning och också utbildats i att göra pedagogiska planeringar som är följbara för eleverna. Alla lärare deltar också i matematiklyftet och har under 2016 arbetat med skriv läs- och skrivutveckling

  • Skolans viktigaste uppdrag är att se varje elevs möjlighet till utveckling och lärande. För att öka lärarnas möjlighet att fokusera på huvuduppdraget har en tydlig struktur skapats för alla skolor och förskolor i staden, säger, Marianne Damström Gereben (L), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Stadens delårsrapport tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober 2016.

Dela: