”Inget lärande utan grundtrygghet”

Arbetet med att öka tryggheten i Solna stads förskolor pågår hela tiden.

Barn förskola

I början av sommaren gick förskolepersonal från Solna en halvdagsutbildning i hjärt- och lungräddning. Andra halvan av dagen ägnades åt en utbildning kring trygghet som fokuserade på kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Dagen var uppskattad av personalen som tyckte utbildningen var intensiv men samtidigt givande och nyttig.

– Trygghet är det mest basala som finns. Utan grundtrygghet finns inget lärande, säger Karin Hellberg som är specialpedagog med inriktning mot förskolan.

Läs mer om trygghetsutbildningen

Stina Jönsson som är förskolechef för Tallbacka förskolor och tillförordnad förskolechef för Frösunda förskolor, berättar om ett antal punkter hon arbetar med för att öka barnens trygghet i förskolan. Flera av punkterna har tydliga kopplingar till vad barnet vill.

– Både barn och vuxna kan träna på att respektera varandras integritet. För barnen kan övningarna handla om forumteater (rollspel) vid samlingar. Vi vuxna kan oftare fråga barnet vad det vill eller om någonting är OK att jag som vuxen gör. Inte bara förutsätta att det är så.

Stina berättar att förskolorna har tagit fram tydliga instruktioner till vikarier om till exempel rutiner på stadens olika förskolor. Det har också blivit tydligare vad vikarier får och inte får göra på egen hand och vid vilka tillfällen en vikarie inte får vara ensam med barnen.

– Det är självklart att ordinarie personal ansvarar för öppning och stängning av förskolan, säger Stina.

Två barn på trehjulingar

Lärplattform ökar tryggheteten

Solna ligger i startgroparna för att börja använda lärplattform på stadens kommunala förskolor och ett pilotprojekt har redan genomförts. Det berättar Hannes Jansson som är utvecklingsledare för förskolan i Solna stad. Hannes menar att lärplattformen med förbättrade möjligheter för kommunikation mellan hem och förskola samt det närvaro och frånvarosystem som ska införas, medverkar till att öka tryggheten på förskolorna.

– Tanken med en digital plattform för när- och frånvarohantering är att få en bättre överblick över vilka barn som är på plats under dagen och veckan. Utvärderingen av pilotprojektet visade att plattformen frigör tid för pedagogerna. Genom mindre administration blir det mer tid att planera den pedagogiska verksamheten och utveckling av undervisningen. En utvecklad undervisning innebär en mer stimulerande och därmed tryggare dag på förskolan för barnen, menar Hannes.

En digital plattform för kommunikation om den pedagogiska verksamheten gör att vårdnadshavarna får större inblick i den pedagogiska verksamheten. Det kan exempelvis gälla information om vad barnen har gjort på förskolan och hur kommande dagar ser ut. Lärplattformen möjliggör fördjupning och samtal, även utanför förskolans väggar. I dessa samtal kan barn och vårdnadshavare mötas och reflektera kring barnens lärprocesser och förbereda dem på kommande pedagogiska aktiviteter.

Dela: