Språkutvecklande arbete i Solna stads förskolor

I Solna stads förskolor genomsyras dagen av språkutveckling. Varje barns språkliga nivå uppmärksammas och ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Barn bläddrar i bok

– Under hösten pågår arbete med att ta fram en digital verktygslåda om språk som vänder sig mot förskolan, berättar Hannes Jansson utvecklingsledare för de kommunala förskolorna i Solna. Syftet med verktygslådan är att utveckla språket genom digitala verktyg, exempelvis genom appar som är inriktade på att utveckla barnens språk.

Under september 2015 arrangerade Solna en stadsövergripande föreläsning om språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Föreläsningen hölls av språkforskaren Veli Tuomela. Veli lyfte fram samtalen mellan barn och vuxna som avgörande för språkutvecklingen.

Flera förskollärare berättar att föreläsningen gav dem stor inspiration kring förhållningssätt till språk. Detta sätt att arbeta är nu en levande del av språkarbetet som pågår på förskolorna.

– Under våren gjordes en språkkartläggning på förskolorna med en nulägesanalys av språkarbetet utifrån Veli Tuomela tankar om språk, berättar Hannes. Utifrån analysen har förskolorna i Solna arbetat fram en utvecklingsplan om språkutveckling, som de arbetar med att realisera under hösten.

Läs mer om föreläsningen med Veli Tuomela

Veli Tuomela vid föreläsningen i Solna
Veli Tuomela vid föreläsningen i Solna.

Så genomförs arbetet i förskolorna

För att visa en del av det språkutvecklande arbetet får Järva- Bergshamra- och Tallbacka förskoleområden tjäna som exempel:

Vid en studiedag i början av sommaren lyssnade personal från Lottagatan, Sagolandet och Tunets förskolor på föreläsningen En sagolik resa genom läroplanen med Maria Rossövik, författare till boken Följ med till sagans land.

– Vi var väldigt nöjda efter en heldag i sagans värld där vi fick många tips och idéer hur vi kan arbeta vidare på avdelningarna. Maria visade mycket konkret material och hur detta kan fånga barnens intresse och fantasi, berättar Jenny Hultgren som arbetar som ledningsstöd i Järva förskoleområde.

Språkutveckling i vardagen

Samma uppdrag som Jenny men på förskolorna i Bergshamra- och Tallbacka förskoleområde har Anna Karlsson.

Anna berättar att barn och personal i båda förskoleområdena arbetar med språk som tema och utvecklingsområde. Under våren har all personal inlett ett arbete kring att belysa det vardagliga och det egna språket. Personal på alla kommunala förskolor i Solna har i sina arbetslag gjort kartläggningen om språkutveckling i vardagen.

– Arbetet har legat till grund för många diskussioner och reflektioner i arbetslagen, berättar Anna Karlsson. Utifrån den kartläggning som alla förskolor i Solna genomfört har personalen arbetat fram utvecklingsområden för respektive förskola och enhet.

I det språkutvecklande arbetet använder förskolorna även av andra sätt att uttrycka sig på till exempel rörelse, dans och musik.

– I Bergshamra kommer förskolorna på sin studiedag att planera och förbereda en språkvecka i samband med Europeiska språkdagen i slutet av september som blir en uppstart för projektarbetet kring språk och i Tallbacka har vi personal som ingår i en språkgrupp.

Anna Karlsson berättar vidare att förskolorna arbetar mycket med konkret material och nämner som exempel sångpåsar, flanosagor och annat tredimensionellt material för att konkretisera innehållet. Hon tycker också det är viktigt att barnen i förskolan får besöka stadens bibliotek för att tidigt skapa ett intresse kring böcker och läsning.

– Vi arbetar också med att lyfta språkets betydelse på våra föräldramöten utifrån diskussionsfrågor till föräldrar. På mötena tydliggör och synliggör vi också våra tankar kring det viktiga språkarbetet, avslutar Anna Karlsson.

Dela: