Solna stads insatser för att öka digitala kompetensen i skolan

Under läsåret 2016/2017 har digitaliseringen kopplat till formativ bedömning varit det största fokusområdet inom utveckling av skolan i Solna. Utbildning för rektorer och lärare samt inköp av digitala verktyg såsom lärplattor, datorer och projektorer har varit insatser för att öka kompetensen och möjlighet att bedriva en ännu bättre utbildning.

- Det bästa med digitaliseringen har varit att den skapar motivation att förändra och förbättra undervisningen så att den blir mer motiverande och individualiserad för våra elever, vilket förhoppningsvis leder till höjda kunskapsresultat, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare skola.

Skapa förutsättningar för utveckling

För att skapa goda förutsättningar för skolorna att arbeta med digitala verktyg, så som datorer och olika typer av program, har barn- och utbildningsförvaltningen erbjudit flera olika utbildningsinsatser. Alla lärare har exempelvis genomgått Solna stads egna digisutbildning. Rektorerna har deltagit i utbildning där de fick redskap för att leda digitalisering i skolan samt själva fick testa att programmera.

Lärare lär av varandra – det kollegiala lärandet i skolan

För att skapa möjlighet att lära av varandra har barn- och utbildningsförvaltningen anordnat pedagogiskt café för alla lärare i Solna. Det innebar att lärare visade och berättade om de digitala verktyg de använder i undervisningen som stärkt lärandet hos eleverna. Formen på det pedagogiska caféet gav inspiration till ett nytt sorts kollegialt lärande i Solnas skolor och flera pedagogiska caféer har därefter anordnats lokalt ute på skolorna.

Projekt i skolorna

Flera projekt har pågått i skolorna. Bland annat har ett projekt om att skriva sig till lärande pågått i en årskurs 2 i Bergshamraskolan där elever har fått använda lärplattor för att skriva en berättelse. Eleverna har arbetat i par och gett varandra återkoppling på de kapitel de skrivit varje vecka. När berättelsen var färdigskriven fick eleverna göra filmer av sina teckningar och sin text.


Berättelsen om trollkarlen, av elever på Bergshamraskolan

Projektet har dels gett information om hur elever kan arbeta med lärplattor som ett delat verktyg samt gett eleverna en ökad skrivutveckling. Även elever med stora svårigheter har fått möjlighet att kunna skriva en text och skapa en film med hjälp av lärplattan som verktyg.

Vinster för alla elever med digitala verktyg

Ett antal elever i skolorna behöver extra stöd i sin kunskapsutveckling. För dessa elever kan möjligheten att använda lärplattor eller dator ge dem den skjuts de behöver för att komma vidare i kunskapsutvecklingen. På Ulriksdalsskolanhar lärplattor köpts in som ska täcka behov av exempelvis talsyntes, tidshjälpmedel och diktering. Specialläraren har tillsammans med elever och lärare introducerat lärplattans funktioner och satsningen visar tydliga effekter på elevernas kunskapsutveckling, särskilt för läs- och skrivutvecklingen.

Fler insatser kommer på olika sätt göras under det kommande året.

- Utvärderingen av årets arbete visar att användandet av digitala verktyg kopplat till formativ bedömning bidrar till högre motivation hos eleverna, större möjlighet till mer varierad och individualiserad undervisning, tillgång till kompensatoriska verktyg, elevernas arbeten samlade på ett ställe och att arbetet med formativ bedömning har underlättats, säger Sofia Nybom.

Läs om formativ bedömning på Skolverket

Projekt på Bergshamraskolan

Projekt med Minecraft på Ekensbergsskolan

Dela: