Solna inför central rättning av nationella prov

För att minska lärarnas arbetsbelastning, bidra till kollegialt lärande och en mer rättssäker bedömning har barn- och utbildningsförvaltningen infört central rättning av nationella prov.

Lärare rättar prov

Sammanlagt nio lärare, utsedda av rektorerna, har varit delaktiga i rättningen av de nationella proven. De som rättat har varit behöriga i ämnena och årskurserna.

- Att rätta elevers prov gemensamt innebär en mer rättssäker bedömning för eleverna, säger Anne Rönnberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Detta eftersom läraren som rättar inte känner eleven och därför inte har några förutfattade meningar om kunskaperna.

Den gemensamma rättningen innebär också att den i förlängningen blir mer likvärdig i de olika skolorna i Solna.

- Att få utbyta erfarenheter och tankar med andra kollegor, var utvecklande för mig och jag ser det som en fortbildning i bedömning, berättar Berit Olsson, lärare på Tallbackaskolan.

Lärarna har tillsammans rättat 1284 svenskaprov för 321 elever i årskurs 6. En utmaning i planerandet av rättningen har varit att veta hur lång tid det skulle ta. Skrivproven tog exempelvis längre tid att rätta än förutspått. En första grupp lärare hade fyra dagar på sig att rätta. En annan grupp satt ytterligare fyra dagar för att avsluta rättningen.

- Jag tar med mig flera lärdomar in i min egen undervisning. Det fanns vissa svårigheter i proven som var gemensamt för många elever, säger Elin Grönkvist, lärare på Skytteholmsskolan. Genom att dessa svårigheter har synliggjorts kan jag ha detta i åtanke i min egen undervisning.

Rättningen av de nationella proven fortsätter under våren och utvärderas därefter. Det har varit en utmaning att organisera men förhoppningen är att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna fortsätta att rätta proven centralt.

Dela: