Skolinspektionen utför regelbunden tillsyn i Solna

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. All skolverksamhet granskas vart tredje år. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Skolinspektionen granskar alla huvudmän, alltså alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar bland annat om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Under våren 2018 granskas tre skolor i Solna:

  • Råsunda skola
  • Skytteholmsskolan
  • Tallbackaskolan

Före besöket på skolan har Skolinspektionen tagit del av skolornas skriftliga dokumentation och verksamhetsredogörelse och på skolan kommer bland annat rektor, medarbetare och slumpvis utvalda elever och vårdnadshavare att intervjuas. Också politiker i staden samt ledningen vid Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att svara på Skolinspektionens frågor.

Efter granskningen får skolorna och kommunen en rapport med utvecklingsområden. Det innebär att Solna stad får tillgång till ytterligare ett verktyg för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Resultatet förväntas komma innan sommaren.

Vill du veta mer om den regelbundna tillsynen?

Läs mer på Skolinspektionens webbplats.

Dela: