Satsning på språkutveckling syns i förskolan

Under läsåret 2017-2018 har satsningarna på språkutveckling fortsatt i Solna stads förskolor och cirka 150 pedagoger har deltagit i kompetensinsatsen Läslyftet som drivs av Skolverket. När satsningen nu har utvärderats är resultatet är mycket positivt.

Att redan i förskolan göra insatser för att stimulera och stödja barnens lust och intresse för att läsa, samtala och skriva leder till resultat. Därför har pedagoger från samtliga av Solnas kommunala förskolor genomgått kompetensutvecklingen Läslyftet som bygger på kollegialt lärande, med stöd av handledare. Nio förskollärare har utsetts av förskolecheferna och de har handlett kollegorna samtidigt som de själva genomgått handledarutbildningen.

Läslust finns hos de allra flesta barn och även om det för de flesta är först i skolan som läskoden knäcks, så är det i förskolan som den grunden läggs. Snart väntas regeringen fatta beslut om att skriva in högläsning och samtal om böcker i läroplanen för förskolan.

- I utvärderingen upplever 9 av 10 att Läslyftet utvecklat dem som pedagoger. De lånar fler böcker på biblioteken och förskolorna har utvecklat sina läsmiljöer. Läsningen är något mer medvetet och aktivt som en viktig del av olika projekt eller tema. Pedagogerna har fått fler metoder och verktyg för att stimulera barnen att ta sina första viktiga steg till att bli goda läsare, säger Hannes Jansson utvecklingsledare för förskolan i Solna stad.

Teori och konkreta metoder

Under året har ca 150 pedagoger genomgått modulen Läsa och berätta. Fortbildningen har givit både teori och konkreta metoder för handledarna att ta med sig till kollegorna på förskolorna runt om i Solna.

- Fortbildningen har givit oss ny kunskap om läs, språk – och skrivutveckling. Vi har använt oss av nya tekniker i läsaktiviteterna och tack vare det kollegiala lärandet har utbyte av erfarenheter och kunskap skett, säger Kerstin Isaksson handledare på Granbackas förskolor.

- Föräldrarna på förskolan är mycket positiva och tycker att det är jättebra att vi jobbat med denna satsning. De ser att barnens lust för läsning har ökat även hemma, säger Ulrika Broberg handledare på Bagartorps förskolor.

Inspirerande läsmiljöer

På Tellus förskola i Bergshamra uttrycker personalen att Läslyftet har givit en skjuts i arbetet med skapandet av inspirerande läsmiljöer. Man har bland annat arbetat aktivt för att "få ner" böckerna i barnens höjd så att böcker blir en naturlig del av lek- och lärmiljöerna.

- Boken utvecklar leken, för läsning och lek stimulerar varandra. Om barnen leker med bilar så kan vi också läsa om bilar. Vår uppgift som pedagog i förskolan är att skapa en levande läsmiljö där vi synliggör och erbjuder en bredd av böcker. Förskolemiljön ska signalera att läsning och språk är viktigt. På våra avdelningar finns alfabetet och böcker överallt! säger Carina Carlén handledare i Läslyftet på Tellus förskola.


På Tellus förskola finns böcker, ord och bokstäver överallt för barnen och pedagoger att bli inspirerade av. Foto: Solna stad.


Sagor, böcker, sagofigurer, QR-koder och en inspirerande läsmiljö, allt finns på Tellus förskola. Foto: Solna stad.

Utlåningsrekord på biblioteket

I utvärderingen av Läslyftet syns tydligt bibliotekens viktiga funktion och betydelse för läsandet inom förskolan. Samarbetet med biblioteket och besöken dit är mycket uppskattade av såväl barn som pedagoger.

- Våra besök på biblioteket är mycket betydelsefulla, bibliotekariernas kunskap och kompetens är verkligen inspirerande. Våra barn och personal är där minst två gånger per termin och där får vi tips på olika författare, ämnen och ny bra litteratur som gör att vi lockas till att läsa ännu mer berättar Carina Carlén.

- Under våren har vi haft utlåningsrekord på biblioteket i Solna centrums barnavdelning! Aldrig har det varit så många lån från förskolor som det har varit nu, säger Isak Kullman som är bibliotekarie på Solna stadsbibliotek.

Och läsningen fortsätter

Fortbildningssatsningen Läslyftet är nu avslutad men förskolorna arbetar vidare med fokus på språkutveckling på olika sätt. Kunskap och inspiration sprids vidare till kollegor i vardagen och på studiedagar för att hålla Läslyftet levande och aktuellt. Några förskolor arbetar vidare med fördjupning och andra tar nya steg. På Tellus förskola kommer man till exempel att fortsätta med ytterligare en modul inom ramen för Läslyftet, Fler språk i barngruppen.

- Vi har många olika språk representerande i våra barngrupper. För att belysa och stärka barnens identitet genom sitt hemspråk vill vi fördjupa kunskaperna inom området med fokus på läsning, berättar Carina Carlén.

Dela:

Läs mer om språkutveckling i förskolan