Rökningen minskar bland Solnas unga

Stockholmsenkäten är en undersökning bland elever i högstadiet och gymnasiet. Den undersöker ungdomars drogvanor och psykiska hälsa. Enkäten genomförs vart annat år i ett stort antal kommuner i Stockholms län.

glad ungdom i Solna

Resultatet av enkäten använder Solna stad i förebyggande syfte och som uppföljning av tidigare utfört arbete samt hur föräldrar, personal och andra vuxna kan delta i det förebyggande arbetet.

Den senaste enkäten genomfördes under våren 2016 och 416 skolor i Stockholms län deltog i undersökningen.

Tobak

Det är positivt att se att rökningen minskar bland Solnas unga. Det är fortfarande fler flickor som röker än pojkar. Även snusningen har minskat något. Det är fler pojkar än flickor som snusar.

Alkohol

Färre flickor dricker alkohol jämfört med 2014. Bland flickor i gymnasiets årskurs två är det 37 % som inte alls dricker alkohol jämfört med 25% 2014. Den totala andelen alkohol för de som dricker alkohol har också minskat. Ungdomar får framförallt tag i alkohol genom kompisar eller kompisars syskon. Det är färre föräldrar som bjuder sina barn på alkohol än tidigare.

Narkotika

Vad gäller användning av narkotika är det totala bruket nästan det samma som föregående undersökning 2014. Av de som använder narkotika är det främst cannabis och lugnande medel som används.

Psykisk hälsa bland ungdomar

Solnas ungdomar har en ökad trivsel i skolan jämfört med tidigare år.

Generellt är dock flickorna mindre nöjda med livet än pojkarna. De är bland annat mer missnöjda med utseendet och sover mindre.

Det är fler ungdomar som spelar spel än tidigare. Flickorna satsar mer sällan pengar på spelen och fler pojkar än flickor uttrycker att de är spelberoende.

Förebyggande insatser i Solna

Hälsa och lärande går hand i hand. Därför är elevhälsans insatser i skolan viktiga. Elevhälsan som bland annat består av skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog ger stöd till elever och samverkar med lärare för att bidra till en trygg skolmiljö som ger förutsättning för alla elever att lyckas.

Under ett år ska alla elevhälsoteam i Solna genomföra en fortbildningsinsats som baseras på teori och praktiska övningar. Fortbildningen inleddes med en föreläsning i början av terminen 2016. Fler fortbildningsinsatser kommer att pågå kontinuerligt under läsåret.

Flera skolor i Solna anordnar utbildning för elever och vårdnadshavare om alkohol, tobak och droger som ett sätt att förebygga dåliga vanor.

Dela: