Resultat av brukarundersökningen Förskola & Skola 2018

Nu kan du ta del av resultaten från Barn- och utbildningsförvaltningens brukarundersökning som genomfördes i april och maj 2018.

Svaren från enkäten är ett av underlagen i Solna stads kvalitetsarbete och därför är det viktigt med stor andel svarande. Brukarundersökningen vände sig i år till alla vårdnadshavare med barn i förskola samt till vårdnadshavare och elever i grundskolans årskurs 3, 5 och 8. Både elever och vårdnadshavare hade möjlighet att svara på enkäten digitalt. Såväl kommunala som fristående skolor har deltagit i undersökningen.

Förskolechefer och rektorer har tagit del av undersökningens resultat och presenterat det för sin personal. Analysarbetet fortsätter som en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Solna stad, på förskolor, skolor och på förvaltningen.

Svarsfrekvens 2018 - totalt för alla förskolor och skolor

Elever åk 3 78%
Elever åk 5 63%
Elever åk 8 62%
Vårdnadshavare Förskola 71%
Vårdnadshavare åk 3 55%
Vårdnadshavare åk 5 53%
Vårdnadshavare åk 8 52%

Förskola vårdnadshavare

Inom förskolan ses högre svarsfrekvens från vårdnadshavarna än förra året 2017​. Resultatet ligger kvar eller har höjts inom alla områden utom på frågan Informationen om verksamhetens innehåll. En styrka i förskolans verksamhet ses inom målområdet Normer och värden. Även det sammanfattande NKI-nöjd kundindex höjdes något från förra året.

Skola elever

Högst resultat syns i området Tillit till elevens förmåga. Även området Trygghet visar på goda resultat i åk 3, 5 och 8. Områdena Stimulans och Studiero visar på utvecklingsområden för åk 5 och 8.

Skola vårdnadshavare

Goda resultat ses inom området Trygghet där 91% av föräldrarna i åk 3, 87% av föräldrarna i åk 5 och 89% i åk 8 anser att deras barn känner sig trygga. Området Studiero visar på ett utvecklingsområde.

Ta del av hela resultat från undersökningen som är publicerat på sidan Brukarundersökning i förskola och skola

Dela: