Resultat av brukarundersökningen 2017

Nu kan du ta del av resultaten från Barn- och utbildningsförvaltningens brukarundersökning som genomfördes i april och maj 2017.

Svaren från enkäten är ett av underlagen i Solna stads kvalitetsarbete och därför är det viktigt med stor andel svarande. Brukarundersökningen vände sig i år till alla vårdnadshavare med barn i förskola och elever i grundskolans årskurs 3. Både elever och vårdnadshavare hade möjlighet att svara på enkäten digitalt.

Förskolechefer och rektorer har tagit del av undersökningens resultat och presenterat det för sin personal. Analysarbetet fortsätter som en del av det systematiska kvalitetsarbetet i Solna stad, på förskolor, skolor och på förvaltningen.

Svarsfrekvens
2015 2016 2017
Vårdnadshavare förskola 78% 73% 69%
Elever  91%  89% 95%

Förskola – vårdnadshavare

Förskolan hade samma frågeområden som tidigare år:

  • Utveckling och lärande
  • Normer och värden
  • Förskola och hem
  • Sammanfattande omdöme
  • NKI-nöjd kundindex

Resultatet visar förbättringar från året innan på målområdet "normer och värden" och något försämrat på övriga målområden. Det sammanfattande måttet NKI-nöjd kundindex sjönk från 70 till 69.

Skola - elever Åk3

Från och med i år används de frågeställningar som Skolinspektionen använder i sin rikstäckande undersökning "Skolenkäten". Det innebär att det i år inte finns möjlighet att jämföra resultatet med föregående år.

Högst resultat syns i området "Tillit till elevens förmåga" och lägst resultat i området "Studiero".

Resultat från undersökningen är publicerat på sidan Brukarundersökning i förskola och skola

Dela: