Rätt hjälp till särskilt begåvande barn

Alla barn i förskolan och skolan ska ges likvärdiga och goda möjligheter att lyckas maximera sin utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska barnen kunna utvecklas så långt som möjligt. För att synliggöra och uppmärksamma de särskilt begåvade barnen har Solna stad tagit fram en ny handlingsplan.


Foto: Scandinav

I varje skola finns med största sannolikhet elever som är särskilt begåvade. Ungefär 5% av befolkningen räknas som särbegåvade, det vill säga att de har en högre begåvning än andra. Elever som är särskilt begåvade blir ofta missförstådda och kan upplevas som stökiga eller krävande.

- Det är viktigt att alla elever får möjlighet att lyckas i skolan och de särskilt begåvade eleverna glöms ofta bort. Handlingsplanen som vi nu tagit fram blir ett bra stöd för pedagogerna på våra förskolor och skolor för att uppmärksamma och kunna stötta våra särskilt begåvade barn, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Handlingsplan för särskilt begåvade barn

Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen i Solna stad arbetat fram en handlingsplan för särskilt begåvande barn. Handlingsplanen blir ett stöd för pedagogerna att uppmärksamma de särskilt begåvade barnen samt att aktivt öka kompetensen hos pedagoger om hur man bäst organiserar utbildningen.

- Handlingsplanen är betydelsefull. För lika viktigt som det är att vi ser de barn som är i behov av särskilt stöd, lika viktigt är det att vi ser de barn som är särskilt begåvade. Alla ska kunna nå sin fulla potential, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbildningskommunalråd.

För att ge det särskilt begåvade barnet möjlighet till maximal kunskapsutveckling och ett meningsfullt lärande är flexibilitet, acceptans, tolerans och kunskap hos förskolans eller skolans personal viktiga förutsättningar. En elev med särbegåvning behöver många gånger få en accelererad undervisning, det vill säga att man får gå vidare snabbare än andra barn. Barnet kan behöva få fördjupa sig inom vissa områden och få tillgång till material som underlättar det. Möjligheten att få utveckla sina intresseområden genom kontakt med en vuxen som har goda kunskaper är också en väg att gå.

Fakta

  • År 2010 förtydligades skollagen. Elever som lätt når kunskapskrav ska ges ledning och stimulans för att nå längre i kunskapsutvecklingen.
  • Solna stads handlingsplan baseras på Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever. Läs mer om särskilt begåvade barn på Sveriges kommuner och landsting.
  • Flera skolor i Solna arbetar redan för att utmana och skapa en god lärmiljö för eleverna. Exempel på detta är elever i årskurs 6 som är särbegåvade och har särskilt intresse för matematik får delta i undervisningen i årskurs 9. På så sätt får de möjlighet att gå snabbare framåt under ledning av en lärare.
Dela: