Presentation av förstelärare

Varje vecka presenteras en av Solna stads förstelärare på hemsidan. Denna vecka har turen kommit till Annica Lehto på Tallbackaskolan.

Annica Lehto, Tallbackaskolan

Annica LehtoJag heter Annica Lehto och arbetar som specialpedagog på Tallbackaskolan F-9, vilket jag gjort sedan mars 2012. Förutom min specialpedagogiska utbildning är jag utbildad grundskollärare i SO-ämnen, åk 3-9.

I mina arbetsuppgifter ingår bland annat arbete med skolans elevhälsa, undervisning, handledning samt stöd till lärare vid kartläggningar inför pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram.

På vilket sätt bidrar du till skolutveckling i ditt uppdrag som förstelärare?
Jag har ett stort intresse för pedagogisk forskning och hur vi som arbetar i skolan kan tillämpa forskningen i undervisningen och i mötet med alla elever. Eftersom läraren är den viktigaste faktorn för elevernas lärande och utveckling i skolan behöver undervisningen hålla hög kvalité och förberedas väl för att kunna möta olika elevers behov. I min specialpedagogiska roll kombinerat med försteläraruppdraget försöker jag bidra till utveckling genom att sprida kunskap och erfarenheter som leder till goda resultat för alla elever. Min erfarenhet från olika skolutvecklingsprojekt som till exempel ämnesövergripande/tematiskt arbete, entreprenöriellt lärande och informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen är också något som jag hoppas kan bidra till skolutveckling och en ökad måluppfyllelse.

Vilka effekter hoppas du se av ditt arbete som förstelärare?

  • En undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Ökad inkludering och delaktighet genom att undanröja hinder för inlärning.
  • Ett relationellt perspektiv i allt arbete med elever i skolan.
  • Att alla som verkar i skolan har goda kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Ett synligt lärande som ökar elevernas förståelse för de färdigheter som förväntas enligt skolans styrdokument.

Om tre år, vad tror du har utvecklats i skolan? I kommunens grundskolor?
Jag tror att undervisningen i högre grad kommer att bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Det kommer leda till att alla elever i Solnas skolor kommer att erbjudas en undervisning av ännu högre kvalitet. Min förhoppning är också att IKT kommer att vara en självklar del av undervisningen.

Läs presentationer av fler av Solnas förstelärare under rubriken Kvalitet och utveckling i vänstermenyn.

Dela: