Nya rutiner vid kränkande behandling i förskola och skola

Under vårterminen 2014 genomförde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn i Solna stads förskolor och skolor. Ett av förbättringsområdena för staden var att ta fram tydliga rutiner vid kränkande behandling.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om nya rutiner som gäller i förskola och skola från och med oktober 2014.

Enligt skollagen (2010:800) har förskolan och skolan skyldighet att motverka diskriminering och kränkande behandling. Bestämmelserna i lagen utgår från barnet och elevens rättigheter som grundas på samhällets grundläggande principer om mänskliga rättigheter.

Anmäla, utreda och vidta åtgärder

Huvudmannens, förskolechefens och rektorns skyldigheter vid kränkande behandling är att säkerställa att barnen och eleverna får en trygg och säker miljö där varje barns behov tas tillvara.

Alla vuxna som får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt eller varit utsatt för trakasserier ska anmäla det till förskolechef eller rektor. Förskolechef eller rektor anmäler alltid kränkande behandling till huvudmannen.

Förskolan eller skolan ska utan dröjsmål utreda den eller de inträffade händelserna. Utredningen ska belysa vad som hänt och analysera orsakerna. Det är särskilt viktigt att den som känner sig kränkt blir lyssnad till och tas på allvar. Alla behöver få ge sin bild av händelsen.

Utifrån utredningen tar förskolan eller skolan fram de åtgärder som ska genomföras. Alla åtgärder behöver dokumenteras.

Vid kännedom om att kränkning inträffat ska uppgifterna hanteras på följande sätt:

  1. Personal, barn eller vårdnadshavare får kännedom om att kränkning skett.
  2. Uppgifterna anmäls till förskolechef eller rektor.
  3. Förskolechef eller rektor anmäler till huvudman.
  4. På delegation av huvudmannen ska förskolan eller skolan skyndsamt utreda anmälan och eventuellt vidta åtgärder.

Förebyggande arbete

Varje förskola och skola ska kontinuerligt arbeta med att förebygga och motverka kränkande behandling. För att arbetet ska vara framgångsrikt behöver det vara systematiskt och målinriktat. Förskolan och skolan upprättar varje år en plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling.

Vad är kränkande behandling?

Enligt Diskrimineringsombudsmannen handlar trakasserier och kränkande behandling om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan exempelvis vara knuffar, hot, utfrysning och texter.

Ett barn eller en elev kan bli utsatt för trakasserier och kränkande behandling av såväl personal som av andra barn.

Dela: