Nu ska skolorna bli mer kemikaliesmarta

Skolan i Solna har fått nya råd för en kemikaliesmart verksamhet så att alla som arbetar i skolan enklare ska kunna skapa en hälsosammare och god miljö. Under en förmiddag fick alla lärare ta del av praktiska tips från Håll Sverige Rent, information om de nya råden samt tips för att göra kemikaliesmarta inköp.

Två elever ligger på fotbollsplanen och tittar upp i kameran
Foto: Solna stad

Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känslig för skadliga kemikalier eftersom de växer och utvecklas. Därför inledde Solna stad 2014 ett arbete för att minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens förskolemiljö. Från 2016 finns även en åtgärdsplan för att minska kemikalier i förskolan och skolan och nu har staden tagit fram Råd för en kemikaliesmart skola.

- Åtgärdsplanen var ett viktigt steg och nu går vi vidare med att också ta fram handfasta råd. Tanken är att underlätta för personalen i våra verksamheter så att det blir enkelt för dem att göra rätt, säger Marianne Damström Gereben, barn- och utbiddningskommunalråd.

Råd för en kemikaliesmart skola

Sammanfattning av råd för en kemikaliesmart skola. Inköp, Håll ret, Rensa på fritidshem, förskoleklass, skola, Gör rätt i köket, gör rätt i NO-salen, gör rätt i slöjdsalen, gör rätt i bildsalen, gör rätt i idrottshallen och vid sophantering.
Klicka på bilden för att läsa sammanställningen av råden.

Råden för skolan innehåller nio områden som täcker skolans undervisning och olika verksamheter, från förskoleklass till högstadiet. De handlar bland annat om att hålla rent, göra rätt i köket, hantera och återvinna kemikalier och produkter på rätt sätt samt att handla enligt stadens avtal. Till råden finns även en checklista som blir ytterligare ett stöd för personalen i arbetet med en kemikaliesmart skola. För att ta tillvara kunskaper och erfarenheter är råden och checklistan framtagna i samråd med miljö- och hälsoenheten samt lärare och personal från barn- och utbildningsförvaltningen.

Inspiration och verktyg till skolan

Föreläsaren står på scenen framför en bild med texten Varför viktigt
Pia Linghede från Håll Sverige Rent berättade och gav tips om kemikaliesmart skola. Foto: Solna stad

- Det innebär inte alltid en risk för att vi använder ohälsosamma eller farliga kemikalier. Det beror på hur vi använder dem, berättar Pia Linghede från Håll Sverige Rent.

Under förmiddagen visade Pia en film när barn gör Slime av produkter avsedda för att limma och städa. Dessa produkter är inte farliga om de används på rätt sätt, men om vi börjar leka med dem kan de exempelvis ge allergiska reaktioner.

Håll Sverige Rent har tagit fram lektioner som kan användas i skolan för att öka kunskaper och skapa en ökad medvetenhet hos barn och unga. De kan till exempel lära sig om faropiktogram eller se hur man kan städa kemikaliesmart.

Tips för att handla kemikaliesmart

- Använd de avtal vi har i staden, då vet vi att produkterna uppfyller goda miljökrav samt vilka krav de uppfyller, säger Johan Wennborg, upphandlingschef i Solna stad.

För att handla kemikaliesmart behöver förskolor och skolor förutom att följa avtalen i vissa fall undersöka och fråga vad produkterna innehåller. Från 2007 är kemikalieanvändning i produkter bättre reglerade inom EU jämfört med andra länder. Därför får förskolor och skolor råd att, så mycket det är möjligt, handla sådant som är producerat i Europa.


Dela: