Mindre barngrupper – en nyckel för kvalitet i Solna stads förskolor

Det är flera faktorer som samspelar och påverkar kvaliteten inom förskolan. Skolverket pekar på personalens kompetens, barngruppens storlek och personaltätheten som särskilt viktiga. I enlighet med Solna stads strategi, som syftar till att öka kvaliteten i stadens förskolor, arbetar förskolorna aktivt med att organisera barnen i mindre sammanhang under stora delar av dagen.


Foto: Scandinav

Mindre barngrupper

Skolverket lyfter fram barngruppernas storlek som en av de faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan och barnen behöver få vistas i mindre grupper under dagen för att må bra och för att ges bästa förutsättningar för att lära. Vinsterna är bland annat mer kontakt mellan barn-vuxen, lägre ljudnivå, större utbyte av dialoger mellan pedagoger och barn, men även mellan barnen själva.

Förskolorna i Solna stad har kommit olika långt i sitt arbete med att organisera barnen och personalen i mindre grupper. Men alla arbetar mot samma mål; att barnen ska få vistas i så små grupper som möjligt under stora delar av dagen. Personalen är med och påverkar och utformar hur man arbetar på respektive förskola.

- Nyckeln är att man som chef och pedagog i förskolan alltid har utgångspunkten att hitta alla möjligheter och sammanhang där vi kan dela upp barnen i mindre grupper för att skapa många lugna timmar för barnen varje dag. Man måste tänka in både pedagogiska och praktiska situationer för uppdelningen, så som vid teman och projekt men även vid lunch, när man går in från gården eller vilar, säger Kristina Bergström förskolechef på Vasalunds och Hagalunds förskolor.

- Större avdelningar delas alltid upp i mindre grupper, endast på morgonen innan kl.9 och efter kl.15 samlas avdelningen, men då är aldrig alla barn där, berättar Kristina Bergström.

Arbetslagens kompetens

Barngruppernas storlek är en viktig faktor, emellertid visar aktuell forskning att den viktigaste kvalitetsfaktor för barns välmående, lärande och utveckling i förskolan är arbetslagets utbildning och kompetens. Pedagogernas förmåga att leda undervisningen, förmågan att skapa en dialog med barnen och kompetensen att kunna organisera barnen och barngruppen.

- Kvalitet i förskolan handlar om hur vi jobbar, tänker och organiserar dagen för barnen. Kompetensen hos våra pedagoger är mycket viktigt för barngruppen och i varenda situation tänker vi in hur vi ska dela barnen för att ge dom mindre sammanhang, det är ett givet arbetssätt, säger Anna Conradsson förskolechef Huvudstafältets förskolor.

- Vi ska inte fastna i att bara fokusera på antalet barn på avdelningarna, grupperna kan och får variera över tid. Ibland är en grupp större och ibland mindre, vi har arbetssätt så barnen varje dag får kvalitetstid i mindre sammanhang. Man ska också komma ihåg att olika åldrar har olika behov. Våra äldre barn behöver få testa att vara i större grupper för att bland annat förberedas inför övergången till förskoleklass, där de kommer att behöva fungera ihop med många fler barn och vuxna, säger Anna Conradsson.

Varierade grupper

Gruppernas sammansättning och förskolornas organisering av barn och personal kan variera från förskola till förskola utifrån vad förskolechef och pedagoger upplever bäst för barnen. Alla arbetar med att utforma mindre grupper utifrån barnens behov och lokalernas utformning.

Madelaine Hagström är förskolechef för Bagartorps förskoleenhet och hon beskriver och ger exempel på hur verksamheterna arbetar.

- Färre barn och färre pedagoger skapar färre relationer, vilket är bra för de yngre barnen. Avdelningarna för 1–3 åringar har 10–11 barn på två pedagoger. Inom de små grupperna delar man sedan upp sig ytterligare och genom det skapar vi nära och djupa relationer. Det är både våra pedagoger och föräldrarna nöjda med. Det är lättare att jobba med en mindre grupp, säger Madelaine Hagström.

- I äldregrupperna har vi större barngrupper, men vi upplever inte att vi har stora grupper för vi delar upp barnen under hela dagen i olika sammanhang som utflykter, teman, projekt, rörelse med mera. Innemiljön kan vara uppbyggd med rum i rummen. För oss handlar det inte om hur många barn vi har utan om barngruppens sammansättning samt pedagogernas kompetens och anpassningsbarhet samt att det finns en tydlig ansvarsfördelning, fortsätter Madelaine Hagström.

På varje förskolas hemsida på solna.se har förskolecheferna skrivit om hur de arbetar med mindre grupper i verksamheten.

Se Skolverkets film om barngruppers storlek och dess betydelse

Dela: