Likvärdig, systematisk och tydlig tillsyn av fristående förskolor

Skolinspektionen kvalitetsgranskar kommuners tillsyn av de fristående förskolorna under hösten 2015 och våren 2016. Granskningen av Solna stad visar att kommunens tillsyn och samarbete med de fristående verksamheterna fungerar mycket bra.

Solnas tillsyn av de fristående verksamheterna uppmärksammas också av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som ett gott exempel att sprida vidare till andra kommuner.

Kommuner har ansvar för att systematiskt granska fristående förskolornas verksamheter och att de lever upp till lagar och förordningar. Skolinspektionen har hösten 2015 kontrollerat om kommunen uppfyller följande fyra områden:

  • Kommunerna har riktlinjer och rutiner för tillsynen.
  • Tillsynen omfattar regelbunden och systematisk informationshämtning för att kunna bedöma om verksamheten lever upp till kraven i lagar och förordningar.
  • Kommunerna granskar fristående förskolors förmåga att leva upp till läroplanens uppdrag och mål.
  • Kommunerna fattar de beslut om åtgärder som kan behövas, för att den huvudman sm bedriver verksamheten ska rätta till de brister som upptcks vid granskningen.

Goda exempel

Under samtliga områden uppfyller Solna stad kraven för tillsynsansvaret. Som goda exempel nämner Skolinspektionen att Solna stad har riktlinjer med tydlig koppling till skollagen och rutiner som innebär en systematisk tillsyn.

Skolinspektionen framhåller också att Solna granskar det pedagogiska uppdraget utifrån läroplan och skollag inom ramen för tillsynen. Kommunen granskar tre områden: förutsättningar, arbetet i förskolan samt måluppfyllelse. Kommunen har tagit fram ett arbetsmaterial utifrån skollagen som kvalitetshandläggare i kommunen använder vid tillsynen. Det leder till kontinuitet och säkerställer att granskningen av förskolorna är likvärdig och täcker alla områden i styrdokumenten.

För uppföljning av tillsynen och återrapportering till nämnden skriver kvalitetshandläggaren en rapport som redovisas på nämndmöten. I rapporten framkommer utvecklingsområden och brister som behöver åtgärdas. Dessa följer staden upp för att säkerställa att verksamheterna följer skollag och läroplan.

- Det är betydelsefullt att föräldrar har flera val när de väljer pedagogisk verksamhet för sina barn, säger Marianne Damström Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Oavsett vilken huvudman man väljer ska det vara en verksamhet med hög kvalitet. Därför är det glädjande att ta emot Skolinspektionens beslut som bekräftar att vi har en god tillsynsverksamhet.

Läs Skolinspektionens beslut (PDF-dokument, 2,6 MB) om Solna stads tillsyn och Solna stads underlag för tillsyn (PDF-dokument, 85 kB).

Dela: