Trygghet - en förutsättning för lärande

För att alla barn och elever i Solna ska nå sin fulla potential ska förskolan och skolan vara en trygg miljö för alla. Det framgår tydligt i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan.

lek på skolgård

När det gäller arbete med trygghet har likabehandlingsplanen en central och självklar roll. En likabehandlingsplan ska upprättas varje år på varje förskola och skola. Planen ska innehålla:

  • En översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter och dels förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.
  • En redogörelse för vilka av dessa åtgärder som skolan eller förskolan planerar att påbörja eller genomföra under det kommande året.
  • En redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts.

– Jag tycker att mycket av trygghetsarbetet i skolan handlar om värdegrundsarbetet och upplever att skolan arbetat med detta redan sedan första dagarna i förskoleklass, menar en förälder i Solna.

Katarina Hagman som är biträdande rektor på Ulriksdalsskolan med speciellt ansvar för bland annat fritids och även engagerad i Solnas nätverk för pedagoger i stadens fritidshem, berättar att arbetet på fritids i stor utsträckning handlar om trygghet.

– För att säkerställa att det finns pedagoger där eleverna finns är skolgården på Ulriksdalsskolan indelad i zoner där det på raster alltid ska finnas vuxna. All personal bär västar utomhus och namnbrickor inomhus. Vidare är all personal utbildade i grundläggande värderingar vad gäller bemötande och förhållningssätt och ordningsreglerna är väl förankrade hos både elever och personal.

Organiserad rastverksamhet

De olika aktiviteter elever kan ägna sig åt på rasterna viktiga för tryggheten. Vid en föreläsning för personal på Solnas fritidshem menade Olof Jonsson, omtalad för sitt arbete kring rastverksamhet och skolgårdsmiljö, bland annat att han anser att rasten bör vara en del av den pedagogiska skoldagen. Att rastverksamhet och utemiljö kan bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna.

På Solnas skolor bedrivs organiserade aktiviteter varje rast som självklart är för alla som vill vara med men speciellt för den som känner sig ensam eller har svårt att leka utan struktur. Aktiviteter med tydlig struktur som dessutom leds av fritidshemspersonal, bidrar till färre konflikter och ökad trygghet för eleverna på skolgården.

Läs mer om fritidshemsnätverket i bloggen Pedagog Solna

organiserad lek på skolgården
Organiserad lek på skolgården.

Barn, elever och föräldrar delaktiga i värdegrundsarbetet

Personal på Solnas förskolor involverar på olika sätt barnen i trygghetsarbetet. Det kan till exempel handla om att ta hjälp av symboler med glada/ledsna miner för att de yngsta barnen lättare ska kunna redogöra för situationer eller platser där de känner sig otrygga på förskolan.

Flera förskolor i Solna arbetar med så kallade trygghetsvandringar. Vid en trygghetsvandring går barn tillsammans med pedagoger runt i förskolans lokaler och även på förskolans gård. Barnen berättar var de känner sig trygga respektive otrygga på förskolan. Genom trygghetsvandingarna blir barnen engagerade och delaktiga i värdegrundsarbetet och påverkar sin miljö på förskolan. Resultaten från trygghetsvandringarna en del i arbetet med likabehandlingsplanen.

Ladda ner diskrimineringsombudsmannens skrift Lika rättigheter i förskolan (PDF-dokument, 4,2 MB)

På motsvarande sätt arbetar flera av Solnas skolor med husmodellen från Diskrimineringsombudsmannen - ett verktyg för att upptäcka och förebygga diskriminering och trakasserier i skolan. Husmodellen utgår från olika rum som finns i skolan kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika rummen, till exempel i korridoren, utanför toaletterna, vid förflyttning till matsalen och så vidare.

På både förskolor och skolor är föräldrarnas synpunkter en mycket viktig del i trygghetsarbetet. Det gäller både sådant som förskolan/skolan får reda på genom olika enkätundersökningar, till exempel brukarundersökningen, via föräldraråd eller genom andra kontaktvägar. Synpunkter som gäller tidigare års likabehandlingsplaner är också värdefulla.

glada människor

Normkritik

I det trygghetsskapande arbetet på förskolor och skolor är samtal och reflektioner om vilka normer som präglar den egna verksamheten en viktig del. Otrygga barn och elever, kränkande behandling och liknande beteenden kan ofta kopplas till de normer som råder på skolan eller i förskolan. Genom normkritiskt arbete kan föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling göras synliga och förändras.

Läs mer om likabehandling på skolverkets webbplats

Dela: