Läslyft i Solnas skolor

För att främja elevernas lärande och läsintresse, utveckla skrivandet och fördjupa läsande och läsförståelse, deltar grundskollärare vid Solnas kommunala skolor i Läslyftet.

läsning

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Kollegialt lärande är olika former av kompetensutveckling där lärare samarbetar för att utveckla undervisningen. Läslyftet ska öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Solna stad får statsbidrag för arbetet med Läslyftet och alla kommunala grundskolor är involverade.

I varje skola finns det personal som fungerar som handledare och håller i utbildningen för personalen. Arbetet med Läslyftet är indelat i moduler. Modulerna handlar till exempel om kritiskt textarbete eller lässtrategier. Närmre beskrivning av Läslyftets olika moduler finns i Läs- och skrivportalen.

Inför de olika utbildningstillfällena läser personalen artiklar och tittar på filmer. När förberedelsearbetet är klart följer diskussion och analys i kollegiegruppen. Vid det tredje momentet har det blivit dags att genomföra aktiviteten i klassrummet. Läslyftet innebär ofta nya sätt att arbeta på. Dessa diskuterar och reflekterar lärarna omkring tillsammans för att lära nytt och öka kvaliteten på undervisningen.

Se film om Läslyftet: https://youtu.be/5J2oquVZ_8U

Bergshamraskolan

På Bergshamraskolan är det Eva Gentele och Maria Östlund Rees som handleder personalen. Eva är specialpedagog och arbetar med elever i årskurs F-3 och Maria är klasslärare i årskurs 1. Lärarna i årskurs 6-9 på Bergshamraskolan arbetar detta läsår med en motsvarande utbildning i matematik.

Varannan tisdag och varannan torsdag träffas personal på Bergshamraskolan för att arbeta med Läslyftet. Arbetet under hösten är inriktat på modulen "Samtal om text". Eva och Maria tycker att arbetet fungerar mycket bra men båda är medvetna om att det är mycket att göra och att det tar en hel del tid för lärarna. Reaktionerna från personalen har varit positiv.

– Att få möjlighet att konkret diskutera undervisningssituationer är något vi lärare längtat efter, berättar Maria.

Det Maria och Eva ser som den stora vinsten med Läslyftet är att eleverna får lärare med fördjupad kunskap om metoder, nya idéer och nya verktyg.

– Vi är glada att Solna gjort den här satsningen, säger Eva och Maria.

Råsunda skola

På Råsunda skola är alla klasser och all personal involverade i Läslyftet. Skolan har fyra handledare. Två av dessa arbetar med årskurs 6-9 och personalen är indelad efter ämnen de undervisar i. För skolans klasser med yngre elever är Kristina Westman och Mikael Burman handledare.

Mikael och Kristina inledde arbetet med att samla alla lärare och gå igenom vilka förväntningar som fanns på Läslyftet, på handledarna, kollegorna och på medarbetarna själva.

Råsundas lärare träffas och arbetar med läslyftet varje tisdag eftermiddag efter dagens lektioner.

– De klasser jag och Mikael arbetar med är ofta uppdelade. Årskurs F-2 arbetar i en grupp och årskurs 3-5 i en annan. Det skiljer så klart en hel del på att arbeta med de yngsta eleverna som precis börjat lära sig läsa eller de som går i femman och som kommit en bra bit i sin läsutveckling, berättar Kristina.

Ofta arbetar elever i olika årskurser med samma uppgifter men läser olika texter. Ytterligare årskursanpassning kan till exempel vara att de yngsta eleverna ritar svar istället för att skriva dem.

Reaktionerna från skolans personal har varit positiva även om en del uppgifter fungerat bättre i vissa klasser och passat sämre i andra. Kristina tror att många som arbetar med Läslyftet har fått en annan syn på läsning än tidigare.

– Jag tror att det nya sätt att arbeta med läsning som lärs ut i Läslyftet, innebär att kvaliteten på undervisningen höjs, säger Mikael.

Arbetet på Råsunda skola och Bergshamraskolan är endast två exempel på fortbildning inom Läslyftet. Liknande verksamhet pågår under hela läsåret i alla Solnas kommunala skolor.

Mer information om Läslyftet på Skolverkets hemsida

Dela: