Högre meritvärden och fler lärare till Solna

Resultaten från 2015 visar att kunskapsresultaten i stadens grundskolor har stigit och en ny strategi för långsiktiga rekryteringar gör att fler lärare söker sig till Solna.

Lärare och elever i skolan

Ökade kunskaper bland Solnaeleverna

Kunskapsresultaten i Solnas kommunala grundskolor har stigit under 2015. Meritvärdet i årskurs 9 har förbättrats jämfört med tidigare år. År 2015 är meritvärdet 229,8 i jämförelse med föregående års 225,2. Det innebär att Solnas meritvärde är högre jämfört med riket och länet.

- Vi ser att stödet eleverna får i majoriteten av stadens grundskolor genom läxläsning efter skoltid och lovskolor ger resultat, berättar ordförande i barn- och utbildningsnämnden Marianne Damström Gereben (L). Även de snabba och täta uppföljningar som personalen i skolan genomför bidrar till elevernas lärande.

Andra orsaker är att undervisningen i språk- och matematik utvecklas. I förskolan bland annat genom att använda språk och matematik vid maten, hallen och i aktiviteter i mindre grupper. Ett bildstöd som tagits fram av staden används flitigt i flera förskolor för att ge alla barn möjlighet till inflytande och att utveckla och använda sin förmåga att kommunicera. I skolan pågår läs- och matematiklyftet vilket utvecklar både pedagoger, undervisning och elevernas kunskapsutveckling.

Ny strategi för långsiktiga rekryteringar

Stadens skolor befinner sig i ett utvecklingsskede med satsningar på höjd kvalitet, digitalisering och kompetenshöjande insatser. För att säkerställa den långsiktiga rekryteringen av lärare har staden tagit fram en strategi.

Det innebär bland annat att staden har använt nya urvalsmetoder och annonskanaler samt att skolorna aktivt har arbetat med att kommunicera sina styrkor och fokusområden.

Fler lärare söker till tjänster i stadens grundskolor och på gymnasiet vilket bidrar till ett bättre rekryteringsunderlag.

God ekonomisk hushållning

Nämnden och medarbetare har återigen gjort ett mycket bra arbete där förvaltningen hållit ordentligt i ekonomin. Sammantaget har grundskolorna liksom förskolorna nått beslutade mål och uppdrag. Även Solna gymnasium har ett positivt resultat, trots att ett större antal studenter har valt dyrare program än beräknat.

Nämndens totala kostnader har ett mindre underskott på 1,3 procent. Den främsta anledningen till avvikelsen är till exempel fler barn och elever än beräknat inom staden förskolor och grundskolor samt ökade kostnader för tilläggsbelopp för elever med stora behov i grundskolan. Tilläggsbeloppet ökar till stor del på grund av stadens arbete med att förebygga och få elever med stor frånvaro och hemmasittare tillbaka till skolan.

- Staden har genomfört ett grundligt arbete med att samla information om alla Solnaelevers skolgång, oavsett om de går i en kommunal eller i en fristående skola, berättar Anne Rönnberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Åtgärder för särskilt stöd sätts snabbt in och vid behov köper staden platser i specialskolor. Vår utgångspunkt är att alla elever ska kunna lyckas med sin skolgång, oavsett förutsättningar.

Dela: