Fortsatt satsning på digitalisering i Solna

Under 2016 ska Solnas skolor och förskolor fortsätta den digitaliseringsresa som påbörjades 2015. Det som händer närmast är att lärare på alla kommunala grundskolor i Solna ska gå på inspirationsföreläsning om digitalt arbete i klassrummet.

elever arbetar med lärplatta

Digital teknik är verktyg för att alla barn och elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Med ökad användning av digitala hjälpmedel, förändras också rollen som lärare. För att digitaliseringen ska ge effekt på inlärningen och elevernas uppfyllelse av kunskapskraven, behöver lärarna pedagogiska verktyg för användandet av de digitala resurserna.

Därför blir inspirationsföreläsningar nästa steg i digitaliseringen på Solnas grundskolor. Föreläsningarna ska inspirera och ge lärare konkreta tips på hur de kan arbeta digitalt i klassrummen med undervisning och bedömning.

Skolinspiratörer föreläser

I Solnas kommunala grundskolor är tjänsten Office 365 en viktig del i digitaliseringen. Därför är lärarinspiratörer från Microsoft inbjudna att hålla i föreläsningarna som vänder sig till alla lärare från årskurs F till 9 och oavsett undervisningsämne.

– Digital teknik bör ge läraren möjlighet att hitta nya arbetssätt som förändrar undervisningen, synliggör lärandet och ger möjligheter till ökad variation, samarbete och individanpassning, oavsett årskurs eller ämne, säger barn- och utbildningsförvaltningens chef Anne Rönnberg.

elever arbetar vid dator

Till Bergshamraskolan kommer Microsofts Jerker Porat för att hålla i inspirationsföreläsningen. Solnas andra kommunala grundskolor får besök av Katja Hvenmark-Nilsson.

Katja Hvenmark-Nilsson är i behörig gymnasielärare men arbetar som lärinspiratör på Microsoft. Katja berättar att hon kommer ge Solnas lärare exempel på digitala arbetssätt och hur dessa kan kopplas till pedagogisk forskning. Hon nämner till exempel arbete med film och källkritik.

– Mitt mål är att alla ska gå från inspirationsföreläsningen med egna tankar på projekt som de vill pröva med sina klasser redan nästa dag!

Digital teknik är verktyg för att alla barn och elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential. Med ökad användning av digitala hjälpmedel, förändras också rollen som lärare. För att digitaliseringen ska ge effekt på inlärningen och elevernas uppfyllelse av kunskapskraven, behöver lärarna pedagogiska verktyg för användandet av de digitala resurserna.

Ska tala om formativ bedömning

Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan i Solna berättar att hon lyssnade på Microsofts skolinspiratörer under BETT-mässan i början av året och att hon tyckte deras upplägg gällande Office 365 och formativ bedömning var bra. Det senare har inspiratörerna tillfrågats att tala om när de besöker Solnas skolor.

Formativ bedömning är innebär bland annat att eleven ska känna till målen för undervisningen, var eleven befinner sig i förhållande till målen och vad eleven ska göra för att nå målen. Vid formativ bedömning behöver läraren tydliggöra mål och kriterier, skapa klassrumssituationer som ger information om lärande och ge återkoppling till eleven. Rätt använd kan den digitala tekniken vara en hjälp med detta. Läs mer om formativ bedömning på skolverkets webbplats

– Jag hoppas och tror att Solnas lärare i och med föreläsningarna blir än mer inspirerade att använda Office 365-verktygen i det vardagliga arbete och att det kommer underlätta för dem, säger utvecklingsledare Sofia Nybom.

Följ med på Solnas digitaliseringsresa

I bloggen Pedagog Solna kan du följa digitaliseringen i Solna stads skolor.

Dela: