Förste förskollärarna och förstelärarna utvecklar förskolan och skolan i Solna

I våras utnämnde Solna stad åtta förste förskollärare som tillsammans ingår i ett pedagogiskt nätverk. De har nu haft sin första träff. Även stadens förstelärare har träffats. På mötena diskuterades uppdraget, kollegialt lärande och förväntningar på framtiden.

förskolebarn med pedagog

Det var i våras som Solna stad utnämnde åtta förste förskollärare vid en ceremoni i stadshuset. Förste förskollärarna ska arbeta i barngrupp, driva det pedagogiska utvecklingsarbetet och vara uppdaterade inom aktuell pedagogisk forskning.

Exakt hur arbetet för förste förskollärarna ska läggas upp, bestäms tillsammans med respektive förskolechef. Särskilt fokus ska ligga på språkutvecklande arbete. Förste förskolläraren ska också hålla i utbildning för andra pedagoger samt leda, motivera och vara förebild för yrkesgruppen.

Förste förskollärare
Nätverksträff för Solnas förste förskollärare.

– Nätverken för förste förskollärare syftar till kollegialt lärande mellan deltagarna, säger Hannes Jansson som är utvecklingsledare för förskolan i Solna och den som leder nätverksträffarna.

Hannes menar att träffarna ger möjlighet till återkoppling på arbetet med pedagogisk dokumentation. Kunskaper som kan användas i arbetet med barnen och för att inspirera kollegor på förskoleområdet,

– Genom att lyssna hur kollegorna arbetar och diskutera språkutveckling, språklig medvetenhet och digitalisering, lär förste förskollärarna av varandra.

Förste förskollärarnas arbetsbeskrivning har justerats något sedan starten. En nyhet är att förste förskollärarna ska driva och inspirera användningen av pedagogisk dokumentation på förskolorna. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten på förskolan. Det kan till exempel handla om att dokumentera med hjälp av foto och film.

Möte också för förstelärarna

Även förstelärarna har nätverk och träffas för att diskutera uppdraget och för att lära av varandra. Ett par av de viktiga diskussionspunkterna på senaste träffen handlade om kollegialt lärande samt att skapa likvärdighet för stadens förstelärare.

Träffen innehöll också en workshop som handlade om förstelärarnas uppdrag. Vid diskussionerna framfördes önskemål om besök på de olika skolorna i Solna. Det finns mycket att lära av varandra!

– I Solna råder god likvärdighet mellan de olika skolorna, menar Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan.

Det innebär att det är små skillnader mellan att vara elev på den ena eller andra skolan i Solna. Enligt Sofia Nybom är förstelärarna en bidragande orsak till detta.

På sidan Karriärtjänster finns presentationer av Solnas förste förskollärare och förstelärare.

Dela: