Fokus på lärande och trygghet i skolans värld

Under 2016 har förskolor och skolor i Solna stad arbetat med att öka tryggheten och läsförståelsen i skolan. En trygg skolmiljö är en av grundpelarna för att barn ska kunna arbeta och utvecklas i skolan. Skolorna har också haft ett bredare fokus på att höja kunskapsresultaten hos eleverna. Flera stora digitaliseringsprojekt har sjösatts och satsningar på medarbetarskap och ledarskapet i skolan har genomförts.

För att barn och elever ska utveckla språket och nå en god läsförståelse arbetar både förskola och skola med språkutvecklande arbetssätt. I förskolor får barnen höra ett rikt och nyanserat språk och kan på så sätt utveckla sin språkliga förmåga. Samtliga lärare i Solna stads skolor har deltagit på utbildningar i språkutvecklande arbetssätt eller arbetar kontinuerligt med lässtrategier.

- Det händer mycket på skolområdet i Solna. Förutom att vi utvecklar och bygger fler skolor har vi ett starkt fokus på att skapa en bra och trygg skola för alla Solnaungdomar, säger Marianne Damström Gereben, ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

En förutsättning för en välfungerande skolmiljö är att alla elever vet vad som förväntas av dem för att nå kunskapskraven. Sammantaget är det elevens och lärarens ansträngningar som skapar den framgång som är så viktig i skolan.

Tryggheten är en fortsatt viktig fråga för skolan. För att barn och elever ska känna sig trygga har grundskolan arbetat med värdegrundsfrågor och att öka möjligheterna till studiero i klassrummet. På fritidshemmen har fokus varit att anordna rastaktiviteter.

Samtliga lärare har under året genomgått utbildningar i bedömning och också utbildats i att göra pedagogiska planeringar som är följbara för eleverna. Alla lärare har deltagit i antingen matematiklyftet och arbetat med läs- och skrivutveckling.

I samband med att Solna växer behöver utvecklingen av den kommunala servicen följa med. I april 2016 startade byggnationen av den nya skolan i Järvastaden. Den kommer att stå klar till höstterminen 2017 och det kommer att kunna gå minst 500 elever i skolan, från förskoleklass upp till årskurs 6. Intill skolan byggs också en förskola och en helt ny idrottshall samt en fritidsgård som kommer att ha verksamhet för ungdomar på kvällar och helger.

Ombyggnaden av den tidigare Fridhemsskolan, som kommer att heta Parkskolan, håller på att slutföras. Den första förskoleklassen beräknas att flytta i april 2017, vilket även gäller Solna Kulturskola.

Dela: