Digitaliseringsarbetet fortsätter

Digitaliseringssatsningen i Solnas skolor och förskolor tog ordentlig fart under våren 2016. Under terminen byggdes de trådlösa nätverken ut och elever fick bättre tillgång till datorer och lärplattor. Inför höstterminen har det nu blivit dags för en kort sammanfattning om vad som hänt och en blick framåt på vad som närmast är att vänta.

För att ge satsningen på digitalisering en flygande start, åkte rektorer och en del lärare i januari påinspirationsresa till BETT-mässan. Det blev även besök på skolor som satsat på digitalisering. Hur arbetar lärare och elever med digital teknik och delningskultur? Hur förändras pedagogiken och arbetet i klassrummet med de nya IT-verktygen?

Läs mer om resan till BETT-mässan

Nästa steg blev inspirationsföreläsningar om digital teknik i klassrummet. Frida Gustafsson Wennö och Jan Liljegren berättade för 300 lärare om hur den digitala tekniken kan göra arbetet i klassrummet effektivare och mer intressant för eleverna. Hur pedagogiken kan utvecklas med hjälp av teknik men att pedagogiken alltid måste komma först.

Läs mer om inspirationsföreläsningen

Lärare från årskurs F till 9 har, oavsett undervisningsämne, också lyssnat på lärarinspiratörer från Microsoft som informerade om Office 365. Tjänsten har en viktig roll i digitaliseringen av klassrummen i Solnas skolor. Vid föreläsningen fick pedagogerna exempel på digitala arbetssätt, bland annat inom film och källkritik och hur dessa kan kopplas till pedagogisk forskning.

Läs mer om föreläsngarna om Office 365

Digital verktygslåda

Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan i Solna berättar att digitaliseringen av Solna stads skolor ska vara genomförd under det nu stundande låsåret. Elever och lärare ska då ha blivit säkrare på att använda digital teknik men primärt handlar digitaliseringen om att öka eleverna uppfyllelse av kunskapskraven. Sofia berättar om den digitala verktygslådan som tagits fram och är kopplad till formativ bedömning – att eleven alltid ska veta var hen befinner sig i förhållande till målen och vad som behövs för att dessa ska uppfyllas.

Läs mer om den digitala verktygslådan

Förskolan

Också förskolorna i Solna har påbörjat en digitaliseringsresa där bland lärplattor är ett verktyg för att alla barn ska nå sin fulla potential och utveckla kunskaper mot läroplanens mål. Den digitala tekniken blir ett komplement i barnens lärande och lek.

Stenbacka förskola har varit pilot i en satsning på införande av lärplattform i förskolan. Lärplattformen ska användas för att förbättra kommunikationen mellan förskola och föräldrar. Stenbacka har också testat ett system för när- och frånvarohantering på förskolan. Utvärdering av försöket har visat att både vårdnadshavare och personal tycker att systemet fungerar bra och det har möjliggjort att mer tid kan läggas på den pedagogiska verksamheten.

Läs mer om digitalisering i förskolan

Vad händer i höst?

Under hösten kommer datorer och läsplattor fortsätta att rullas ut till skolor i Solna och fler elever kommer få ökad tillgång till dessa hjälpmedel. Exakt hur det ser ut varierar från skola till skola och mellan de olika årskurserna. För att utrustningen ska användas pedagogiskt och effektivt kommer utbildningstillfällen arrangeras där lärare ska träna sig i att använda de digitala verktygen.

Införandet av förskolans nya lärplattform som testats på Stenbacka förskola, kommer preliminärt att påbörjas under hösten 2016 på förskolorna Fyrklövern, Klövern, Lövet, Näckrosen, Ringen, Stråket och Taurus. Övriga förskolor kommer att få lärplattformen under 2017.

Följ med på Solnas digitaliseringsresa

I bloggen Pedagog Solna kan du följa digitaliseringen i Solna stads skolor.

Dela: