”Digitalisering innebär mer än att ersätta papper och penna med teknik”

2016 kommer att bli året då Solnas satsning på att digitalisera grundskolan tar fart på allvar. Digitaliseringssatsningen på skolorna i Solna består av olika delar och genomförs i flera steg. Förändringarna kommer att märkas av alla elever i varje klassrum.

Elever arbetar med dator

Sofia Nybom som är utvecklingsledare för skolan i Solna berättar att digitaliseringen ska vara genomförd på alla Solnas kommunala skolor under läsåret 2016-2017. Primärt handlar projektet om att öka eleverna uppfyllelse av kunskapskraven. Dessutom ska både lärare och elever blir säkrare på att använda digital teknik.

– Vi arbetat med att ta fram en digital verktygslåda för lärare och kopplat den till formativ bedömning, berättar Sofia.

Enkelt uttryckt innebär formativ bedömning att eleven alltid ska veta var hen befinner sig i förhållande till målen och vad som behövs för att dessa ska uppfyllas. Läs mer om formativ bedömning på skolverkets webbplats.

– Jag ser verkligen fram mot 2016, året då digitaliseringen tar fart, både inom skola liksom i övriga staden, säger Anne Rönnberg som är förvaltningschef vid barn-och utbildningsförvaltningen.

Digitalisering av skolan är mycket mer omfattande än att kommunen bestämmer sig för att utrusta eleverna med varsin dator. Forsknings- projektet UnosUnos som drivs av Åke Grönlund vid Örebro universitet, har visat att det snarare kan vara kontraproduktivt och leda till att elevernas resultat sjunker. För ungefär ett år sedan föreläste Åke Grönlund i Solna.

– Det är därför vi tagit fram den digitala verktygslådan och satsar på utbildning av lärare, förklarar utvecklingsledare Sofia Nybom.

Skolornas digitala verktygslåda

Basen i den digitala verktygslådan är Office 365, ett verktyg som underlättar samarbete mellan elever och mellan elev och lärare. Den digitala verktygslådan innehåller webbaserade program och hjälpmedel kopplade till den formativa bedömningen.

När det till exempel gäller att synliggöra elevernas lärande handlar det i stor utsträckning om responsverktyg eller gemensamma skrivytor. De senare kan bland annat användas till exit tickets - en metod där elever svarar på utvärderingsfrågor, visar sitt lärande och om läraren lyckats förmedla lektionens innehåll.

– Det handlar om att förändra och omdefiniera lärprocesserna. Att använda tekniken för att skapa arbetsuppgifter som tidigare inte var möjliga.

Exempel på verktyg i Solnas digitala verktygslåda är Mentimeter, Padlet, Socrative, AnswerGarden, Random Name Picker och skärminspelningsverktyg för återkoppling eller för att flippa klassrummet.

elever arbetar med datorer

Utbildning för lärare

Än så länge har 14 lärare i årskurs 6-8 på Skytteholmsskolan haft fyra utbildningstillfällen för att lära sig de digitala verktygen och responsen har varit god.

– Flera lärare som provat verktygen i klassrummet, har berättat att eleverna varit jättefokuserade när de till exempel använt Random Name Picker istället för handuppräckning, berättar Sofia.

Lärarna arbetar utifrån ett antal punkter som lektioner och undervisning ska utgå från.

  • Vad ska eleverna lära sig? Hur kan jag använda informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för att göra mål och kriterier för framgång tydligt för eleverna?
  • Vad kan eleverna redan? Hur kan jag använda IKT för att få syn på elevernas lärande?
  • Hur ska eleven göra för att komma vidare? Hur kan jag använda IKT för att ge återkoppling?
  • Hur kan eleverna stödja varandras lärande? Hur kan jag använda IKT för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra?
  • Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? Hur kan jag använda IKT för att aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande?

För att utvärdera digitaliseringen kommer betyg för elever i årskurs sju att följas under resterande tid i grundskolan och både elever och lärare kommer regelbundet att fylla i enkäter om sin digitala kompetens.

Rektor beslutar

Digitaliseringssatsningen behöver inte innebära en dator per elev överallt. Det kan också vara ett mindre antal datorer som köps in till skolan och som elever delar på. Rektorerna i Solna bestämmer hur varje skola ska arbeta. I Solna har tre IT-paket tagits fram som skolorna kan välja mellan: ett med iPad, ett med datorer från Apple och ett PC-alternativ.

Farhågor har funnits att fri tillgång till datorer i skolan skulle leda till mindre utbildning, mer underhållning och surfande. I sin avhandling från tidigare i år, visade Martin Tallvidd, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning vid Göteborgs universitet, att det inte stämmer. Visserligen använder elever Facebook, spelar spel och surfar men efterhand som den digitala kompetensen ökar klarar elever av att hantera både det och den skolrelaterade digitala arbetet. Läs mer om Martin Tallvidds avhandling på Computer Swedens webbplats.

elever arbetar med dator

Läs mer om förra läsårets pilotprojekt för årskurs 6 på Skytteholmsskolan

IT-projekt med en dator till varje elev

En spännande och inspirerande resa som fortsätter

Följ med på Solnas digitaliseringsresa

I bloggen Pedagog Solna kan du följa digitaliseringen i Solna stads skolor.

Dela: