Det kemikaliesmarta arbetet utvidgas

Sedan 2014 har Solna stad arbetat med att göra förskolorna kemikaliesmarta. Nu har en åtgärdsplan tagits fram som även gäller skolorna i Solna.

Elev och lärare arbetar

Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känsliga för skadliga kemikalier. Därför inledde Solna stad 2014 ett arbete med att minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö. Fram till nyligen har arbetet varit fokuserat på de yngsta barnen i förskolan och nu går satsningen vidare för att även gälla Solnas kommunala grundskolor.

Fyra prioriterade områden

Solnas åtgärdsplan, som kan laddas ner via länk nedan, innehåller 15 åtgärder inom fyra olika områden. En projektgrupp med representanter från stadsledningsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt tekniska förvaltningen har arbetat fram planen. Eftersom planen är framtagen i ett samarbete mellan flera förvaltningar är den väl förankrad i staden. Det är ett långsiktigt arbete som innebär att staden med gemensamma krafter i ska minska de skadliga kemikalierna.

Åtgärdsplanenlänk till annan webbplats innehåller följande fyra områden:

  • Rensa bort och fasa ut
  • Upphandling och inköp
  • Byggnad och utomhusmiljö
  • Utbildning och information

Rensa bort och fasa ut

För att minska skadliga kemikalier i stadens förskolor och skolor behöver material och miljö kartläggas. Det som kan vara skadligt för barn och elever fasas ut och rensas bort. Det handlar till exempel om leksaker, elektronik och möbler som innehåller material som kan utgöra risk för barnen.

En del av detta arbete har förskolorna redan inlett. I augusti samlades bland annat elektronik och kemikalier in. För förskolan har förskolechefer, förskolepersonal, tjänstemän från miljö och hälsa samt barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en checklista som ska vara ett stöd i det fortsatta arbetet att göra förskolorna kemikaliesmarta. Eftersom det ofta förvaras skadliga kemikalier i skolornas NO- och slöjdsalar, ska även en översyn av dessa utföras. Förskolornas äldre sovmadrasser ska på sikt fasas ut.

Tidigare har rutiner, råd och informationsmaterial tagits fram för förskolornas arbete. En del av dessa kan med fördel användas i grundskolan, andra kommer att tas fram.

Barn återvinner
På Ringens förskola arbetar både barn och personal mycket med miljö.
Förskolans fem avdelningar går regelbundet till återvinningsstationen
och sorterar sopor.

Upphandling och inköp

Att göra rätt inköp är ett sätt att undvika material i förskola och skola som innehåller skadliga kemikalier. För verksamheterna innebär det bland annat att handla enligt avtal. En inköpsvägledning har tagits fram för personal i förskola och skola.

I framtiden ska alltid relevanta miljökrav ställas vid upphandlingar. För att underlätta kommer en inköpsportal införas och ett nytt avtal för hantering av riskavfall tas fram.

Byggnad och utomhusmiljö

För att skapa kemikaliesmarta förskolor och skolor behöver förutom byggnadsmaterialet även byggnader och gårdar ses över. Vid byggnation, ombyggnation och löpande förvaltning av utomhusmiljö kring byggnaderna väljer staden rätt material.

Fristående verksamheter

Åtgärderna ovan gäller för de kommunala förskolorna och skolorna i Solna stad. Målet är att alla barn i Solna, oavsett om de tillhör en kommunal eller fristående verksamhet, ska kunna ta del av en kemikaliesmart förskole- och skolmiljö. Fristående förskolor och skolor i Solna får därför ta del av informationsmaterial, rutiner med mera som staden tar fram.

Ladda ner den kompletta åtgärdsplanen (PDF-dokument, 804 kB)

Läs mer om arbetet med kemikaliesmarta förskolor och skolor

Elever tittar i en bok.

Dela: