Solna fortsätter att göra insatser för språkutveckling

Solnas satsning på läsförståelse kommer att fortsätta under 2017 på förskolor, grundskolor och på fritidshemmen.

läsning

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2017 har läsförståelse en framträdande plats. Målet är att alla elever ska ha god läsförståelse efter genomgången grundskola.

Målet ska uppnås bland annat genom utveckling av förskolors och skolors arbetssätt med stöd av digitala verktyg samt skapande av utbildningspaket för språkutvecklande arbetssätt.
Arbete med språkutveckling är redan igång på förskolor och skolor i Solna. Läs mer om språkutveckling på sidan Kvalitet och utveckling.

Bibliotek

Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat om en satsning på skolbiblioteken genom anpassning av litteratur och bemanning. Reglerna för skolbibliotek ändrades i och med att den nya skollagen trädde i kraft 2011. I dag måste alla elever i bland annat grundskolan och grundsärskolan ha tillgång till bibliotek. Detta ska ligga i skolans lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Biblioteket ska innehålla både fack- och skönlitteratur och vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

Läs mer om skolbibliotek på skolverkets webbplats

Ladda ner Verksamhetsplan och budget 2017 (PDF-dokument, 173 kB)

Dela: