Avstamp för ny handlingsplan för särskilt begåvade elever

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått uppdraget att ta fram en plan för särskilt begåvade elever. Start för arbetet var en engagerande föreläsning för alla lärare i de kommunala skolorna i Solna stad.

tre elever och en lärare i ett bibliotek
Foto: Scandinav

I varje skola finns med största sannolikhet elever som är särskilt begåvade. Ungefär 5% av befolkningen räknas som särbegåvade, det vill säga att de har en högre begåvning än andra. Elever som är särskilt begåvade blir ofta missförstådda och kan upplevas som stökiga eller krävande. Den handlingsplan som staden tar fram blir ett stöd för att uppmärksamma de särskilt begåvade barnen och eleverna samt att aktivt öka kompetensen hos pedagoger om hur man bäst organiserar utbildningen.

- Det är viktigt att alla elever får möjlighet att lyckas i skolan och de särskilt begåvade eleverna glöms ofta bort. Därför ser vi fram emot en tydlig handlingsplan för förskolan och skolan, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare skola.

Stimulera lärandet

Föreläsaren Stefan Colliander visar på en powerpoint
Sten Collander, från Mensa, berättar om särbegåvade elever. Foto: Solna stad

Föreläsningen "Särbegåvning mer än hjärna" för alla lärare i Solna stads kommunala skolor väckte stort engagemang och många frågor. Sten Collander som är ansvarig för Mensas Gifted children program berättade bland annat om hur lärare kan upptäcka att en elev är särbegåvad samt hur de kan stimulera lärandet.

- Teamwork är bra för att skapa en så bra tillvaro för eleverna som möjligt. Att till exempel samarbeta mellan skolor är en god grund och är bra ur alla perspektiv, både för barn, föräldrar och lärare, säger Sten Collander.

För att eleverna ska stimuleras utifrån sina förutsättningar visar forskningen att undervisningen behöver anpassas. En elev med särbegåvning behöver många gånger få en accelererad undervisning, det vill säga att man får gå vidare snabbare än andra barn. Barnet kan behöva få fördjupa sig inom vissa områden och få tillgång till material som underlättar det. Möjligheten att få utveckla sina intresseområden genom kontakt med en vuxen som har goda kunskaper är också en väg att gå.

Flera skolor i Solna arbetar redan för att utmana och skapa en god lärmiljö för eleverna. På exempelvis Bergshamraskolan får elever i årskurs 6 som är särbegåvade och har särskilt intresse för matematik delta i undervisningen i årskurs 9. På så sätt får de möjlighet att gå snabbare framåt under ledning av en lärare.

Fakta

År 2010 förtydligades skollagen. Elever som lätt når kunskapskrav ska ges ledning och stimulans för att nå längre i kunskapsutvecklingen.

Dela: