Avslutning på projektet Utomhuspedagogik i förskolan

På fredagen var det högtidlig avslutning i Solna stadshus för ett tvåårigt projekt med fokus på uteverksamhet för förskolebarn.

Projektet som finansierats av EU:s Lifelong Learning Programme är samarbete mellan förskolor i Estland, Lettland och Sverige. Sverige har representerats av förskolorna Näckrosen och Tunet i Solna. Från de baltiska länderna har en förskola från Lettland och en från Estland deltagit i projektet. Att det varit två förskolor från Solna beror på att förskolorna i Estland och Lettland är mycket större än de svenska.

På plats i Solna stadshus fanns ungefär 35 personer som rest hit från Baltikum för att närvara vid projektets avslutande. Förskolorna har tillsammans tagit fram en metodhandbok med tips på bra pedagogiska utomhusaktiviteter för förskolebarn.


Diskussioner pågick in i det sista.

Representanterna från Estland och Lettland var imponerade över Solnaförskolornas arbete och påpekade speciellt det lugna och avslappnade förhållandet till barnen samt det faktum att det i Sverige sågs som positivt om barnen blev smutsiga. Det tydde på att barnen lekt. The more dirty, the more happy, som någon uttryckte det.

I början av maj kommer handboken "The Four Elements – Fire, Earth, Water, Air" som projektets förskolor arbetat fram att presenteras på webben. I den kan intresserade pedagoger få tips på hur de kan arbeta utomhus med teknik och naturvetenskap. Tipsen kommer från de fyra förskolorna och har bollats fram och tillbaka mellan länderna innan de hamnat i boken.

Annikki Lensu-Larsson som är förskolechef berättar att hon lärt sig massor genom projektet och genom att besöka förskolorna i Baltikum. Kunskaper som hon sedan fört vidare i Järva förskoleenhet som hon är chef över och vid Barn- och utbildningsförvaltningens veckovisa möten för stadens förskolechefer.


Självklart bjöds deltagarna i projektet på tårta som ett tack för gott
samarbete mellan länderna.

Dela: