Ännu tryggare i skolan

I Solna stad är trygghetsfrågor och arbete för likabehandling och mot kränkande behandling prioriterade områden i skolan. Det är i skolan vi kan lägga grunden för att förhindra våldshandlingar och att individer kränks eller är otrygga.

glada människor

Skolan är en stor och viktig arbetsplats för elever, lärare, fritidspedagoger, elevhälsoteam och annan verksam personal. Det är viktigt att vi samverkar för att få en trygg skolmiljö och skolan behöver arbeta förebyggande för att stärka demokratiska värderingar och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Årets brukarundersökning visar att majoriteten av eleverna är trygga i våra skolor men mer arbete behöver göras. Därför satsar Solna stad på kompetensutveckling av alla som arbetar i skolan. Lärarna, fritidspedagogerna och elevhälsoteamen deltar i riktade utbildningar under hela året.

- Att alla elever och all personal känner sig trygga överallt i skolan är en grundförutsättning för lärandet, säger Marianne Damström- Gereben (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, därför är satsningarna på att utbilda all personal prioriterade.

Utbildning om hot och våld i skolan

Under våren och inför skolstart har alla fritidspedagoger och lärare tagit del av fortbildning för att skapa förberedelse inför hot och våld i skolan. Genom att skapa en mental förberedelse för väpnat våld i skolan höjer man förmågan att dels kunna förbygga att något sådant sker, dels möjligheten att agera om det skulle inträffa. Under utbildningen fick fritidspedagoger och lärare möjlighet att diskutera hur de kan förbereda sig utifrån skolans specifika förhållanden. Till utbildningen har även staden tagit fram en folder som ska vara ett stöd om det ändå skulle inträffa.

Likvärdig elevhälsa i Solnas skolor

Hälsa och lärande går hand i hand. Därför är elevhälsans insatser i skolan viktiga. Elevhälsan som bland annat består av skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog ger stöd till elever och samverkar med lärare för att bidra till en trygg skolmiljö som ger förutsättning för alla elever att lyckas.

Under ett år ska alla elevhälsoteam i Solna genomföra en fortbildningsinsats som baseras på teori och praktiska övningar. Fortbildningen inleddes med en föreläsning i början av terminen av Petri Partanen, författare och psykolog med inriktning mot pedagogisk psykologi.

- Föreläsningen var en väldigt bra inledning på fortbildningen, säger Yvette Ejdesjö, legitimerad psykolog. Jag tror att fortbildningen kommer att leda till ännu större samsyn och att vi skapar gemensamma rutiner.

Dela: