Säkerhet och trygghet i förskolan

Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga. Staden satsar därför på hjärt- och lungräddning för alla pedagoger. Dessutom pågår ett pilotprojekt för att öka kunskaperna om likabehandling och kränkande behandling.

hlr-träning förskolepersonal
Pedagogerna får utbildning i hjärt- och lungräddning.

I förskolans och skolans verksamhet är tryggheten ett centralt område. Skollagen beskriver bland annat att förskolan har ansvar och skyldigheter att förebygga och förhindra kränkande behandling. Enligt läroplanen ska verksamheten i förskolan vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

I ett pilotprojekt har all personal på ett antal förskolor i Solna, genomgått en utbildning kring trygghet som fokuserar på kränkningar, trakasserier och diskriminering.

Utbildningen i att motverka kränkande behandling var bra. Jag vill jobba vidare med detta på förskolan, gärna tillsammans med specialpedagogerna från förskoleteamet, säger Fanny Sperlinge från Stenbacka förskola.

För att något ska kallas diskriminering eller trakasserier måste det finnas ett samband med någon av de diskrimineringsgrunder som skyddas i lag.

Varje år ska huvudmannen se till att det upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. En del av förskolepersonalens vidareutbildning ägnades åt innehållet i dessa planer samt vilka rutiner som gäller vid anmälningar om kränkande behandling på förskolan.

Utbildningen i att motverka kränkande behandling i förskolan, ska utvärderas innan beslut om om hur en eventuell fortsättning ska se ut. Personal som var med vid pilotutbildningen tyckte att det varit väldigt intensivt men samtidigt givande och nyttigt.

Under andra halvan av dagen fick personalen genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning. Även om det var repetition för många var det väldigt nyttig sådan och en hel del har ändrats när det gäller hur man ska agera när något barn eller vuxen drabbas av plötsligt hjärtstopp. Förskolornas personal i Solna genomgår regelbundet utbildning i hjärt- och lungräddning.

Se gärna instruktionsfilmer och texter om hjärt- och ungräddning på barn från Din säkerhet, en webbpats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB.

Läs mer om HLR på barn yngre än 1 år

Läs mer om HLR på barn äldre än 1 år


Dela: