Språkutveckling

I Solna stad arbetar pedagogisk personal för att alla barn ska nå sin fulla potential. I detta arbete är språk och kommunikation en viktig del.

elever samarbetar

För att stärka barns och elevers språk, lärande och identitetsutveckling arbetar Solnas förskolor och grundskolor med språkutveckling.

Övergripande mål för arbetet är:

  • Att utveckla barns och elevers språkkunskaper.
  • Ett språkutvecklande arbetssätt på förskolor och grundskolor.
  • Pedagoger använder strategier i undervisningen som stödjer och utvecklar språkutvecklingen.
  • Pedagoger delar med sig till varandra av erfarenheter och kunskaper.

Arbetet med språkutveckling har påbörjats genom att pedagoger på förskolor fått utbildning i hur de ska arbeta för att främja barns och elevers språkutveckling. Förskolorna i Solna har utrustats med bildstöd till varje avdelning och pedagoger har utbildats i att använda bildstödet i sitt pedagogiska arbete.

Lärarna i grundskolan har vid studiedagar under hösten 2014 lyssnat på föreläsningar om språkutveckling. Dessa har hållts av Helene Törnkvist som är lärare i svenska som andraspråk och Barbro Westlund, lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Utvecklingsledare och lärare, förskollärare och specialpedagoger har under 2014 arbetat fram en strategi för språkutveckling som varje förskola och skola ska ta fram metoder utifrån och arbeta med i verksamheten.

För att fortbilda lärare ingår Solna stad i Läslyftet. Projektet syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet drivs av Skolverket och bygger på kollegialt lärande, d v s att lärare lär av varandra med stöd av en handledare. Läs mer om Läslyftet på Skolverkets webbplats.

Dela: