Beslut från Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen har presenterat sitt samlade beslut för förskolor och skolor i Solna. Tillsynen visar att vi har engagerade lärare och rektorer och att ett ambitiöst utvecklingsarbete pågår. Nu påbörjas arbetet med att åtgärda de utvecklingsområden Skolinspektionen uppmärksammat.

All utbildningsverksamhet i landet granskas under en femårsperiod. Tillsynen ska bidra till en likvärdig skola i en trygg miljö, där eleverna minst uppnår godkänt i alla ämnen.

Efter granskningen får skolorna och kommunen en rapport med utvecklingsområden. Det innebär att Solna stad får tillgång till ytterligare ett verktyg för att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Skolinspektionen har nu överlämnat och presenterat ett samlat beslut för Solnas förskolor och skolor. Det är ett komplement till övriga beslut som de kontinuerligt presenterat efter sina besök och intervjuer i stadens förskolor och skolor. Du hittar varje skolas beslut på respektive skolas hemsida.

I det skriftliga beslutet tar Skolinspektionen upp de brister och utvecklingsområden de har sett i verksamheten. I den muntliga återkopplingen får kommunen ta del av verksamheternas styrkor.

Vid presentationen av tillsynen deltog förskolechefer, rektorer och chefer från förvaltningen.

Samarbetet och utbytet med Skolinspektionen har varit mycket givande. Det har gett verktyg för det fortsatta utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet i våra verksamheter.

Utvecklingsinriktad kommun med engagerade lärare och rektorer med god insyn i verksamheten

Vid överlämningen av beslutet framhöll Skolinspektionen att huvudmannen leder ett ambitiöst kvalitetsarbete i stadens förskolor och skolor. De ger som exempel att ett framgångsrikt utvecklingsarbete genomförts från 2013 – 2014.

I de samtal som Skolinspektionen haft under tillsynen framkom att förskollärare och lärare är engagerade och utvecklingsinriktade. De såg också att rektorerna har mycket god insyn i verksamheten och är goda pedagogiska ledare. Det pedagogiska ledarskapet är ett område där Solnas skolor ligger i framkant.

Även om Solna stad får viss kritik för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan betonade Skolinspektionen att flera förskolor är bra på att systematiskt planera sin verksamhet utifrån läroplanens krav.

Förskolors och skolors utvecklingsområden

Vid tillsynen av Solnas förskolor och skolor framför Skolinspektionen den vanligaste förekommande kritiken mot kommuner, i förhållande till skollagen. Kritiken är mild och vi känner igen de områden som Skolinspektionen pekar på att förskolor, skolor och huvudman behöver förbättra och utveckla.

Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet

Skolinspektionen påpekar vikten av att huvudmannen och verksamheterna systematiskt planerar, följer upp och analyserar verksamheten och ser till att arbetet dokumenteras. Det är av särskilt stor vikt eftersom att det i några skolor är en stor andel elever i årskurs 9 som inte uppnår godkänt i alla ämnen.

Solna stad kommer att bedriva ett fortsatt arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna. Det är av stor vikt att elevernas resultat höjs.

Beslut om åtgärdsprogram

I Skolinspektionens rapport ingår kritik mot de åtgärdsplaner som innebär beslut om särskilt stöd. Efter att rapporten skrevs har lagen ändrats vilket påverkar en del av kritiken, bland annat angående vilka som ska ha ett åtgärdsprogram och hur de ska hanteras. Solna stad har tagit fram tydliga rutiner för åtgärdsplanerna och planer ska finnas i de fall behov finns.

Planer mot kränkande behandling

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag och mallar för att underlätta förskolans och skolans arbete med utvecklandet av en levande plan mot kränkande behandling. Enhetscheferna har också fått utbildning för att få stöd i att planera och dokumentera arbetet tillsammans med personal, vårdnadshavare och barn eller elever. Planerna ska finnas på plats i våra verksamheter.

Vi har haft få fall av kränkande behandling i våra verksamheter och Skolinspektionen lyfte särskilt fram Bagartorpsskolans/Ulriksdalsskolans arbete som ett bra exempel på hur man kan arbeta mot kränkande behandling. Arbete som vi kan använda som ett gott exempel även i våra egna verksamheter.

Barngruppernas storlek i förskolan

Barngruppernas storlek är ett prioriterat område i Solnas förskolor. I beslutet uppmärksammar Skolinspektionen att ett arbete påbörjats på huvudmannanivå med att samla in statistik om barngruppernas storlek, personaltäthet, personalens utbildningsnivå och antal barn i behov av särskilt stöd. Underlaget kommer att ligga till grund för så kallade konsekvensanalyser för att vidare kunna fatta beslut om vilken storlek och sammansättning som är lämplig för en viss grupp. Arbetet behöver fördjupas med analys och åtgärder.

Från den 1 juli skärptes lagen om att vi ska ta särskild hänsyn till barn med särskilda behov. Samtidigt ska vi behålla och höja den samlade kvalitén för alla barn.

Under 2014 har staden satsat 7 miljoner kronor till de yngsta barnen och den satsningen kommer att fortsätta 2015.

Huvudmannen och våra verksamheter kommer nu att ta sig an förbättrings- och utvecklingsarbetet.

Vill du veta mer om tillsyn?
Du kan få mer information om regelbunden tillsyn på webbplatsen, www.skolinspektionen.se och klicka på fliken "Inspektion" och sedan "Regelbunden tillsyn" eller via direktlänken,www.skolinspektionen.se/tillsyn.

Dela: