Kemikaliesmart

Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känslig. Därför arbetar Solna stad tillsammans med föräldrar och personal för att göra skolor och förskolor kemikaliesmarta och minska mängden ohälsosamma ämnen i barnens miljö.

Barn hoppar i lekparken

De senaste åren har studier visat att människor utsätts för olika typer av kemikalier i vardagen. Barnen och framförallt de yngsta, är den grupp i samhället som är mest känslig för kemikalier. Barn och unga tillbringar en stor del av dagen i förskolan eller skolan, där de kan utsättas för ohälsosamma ämnen som finns i miljön.

Arbetet att skapa kemikaliesmarta förskolor har pågått sedan 2014 och flera olika insatser har genomförts. 2015 utökades arbetet till att även omfatta skolorna. Föreläsningar för personal och föräldrar har anordnats för att fördjupa kunskapen inom området. Dessutom har föräldrar och personal varit delaktiga i arbetet att ta fram råd till förskolan och skolan. Riktlinjer för inköp har förtydligats så att det ska vara enklare att köpa rätt saker. I Stadens intranät kan personal dela med sig av kunskap och erfarenheter så att en kunskapsbank byggs upp. Höstterminen 2015 genomfördes hämtning av elavfall, glödlampor, färgrester med mera.

Som ett fortsatt arbete tar staden tillsammans med personal från förskolan fram en checklista som ska vara ett stöd i det praktiska arbetet med att skapa kemikaliesmarta förskolor och skolor.

Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd.

Artiklar

Skolorna i Solna rensar bort elavfall och kemikalier

Solna satsar på kemikaliesmarta förskolor och skolor

Det kemikaliesmarta arbetet utvidgas

Kemikaliesmarta förskolor och skolor

Grön flagg på kemikaliesmarta förskolor

På väg mot en kemikaliesmartare förskola

Igelbäcken har fått Grön flagg

Informationskväll - Minska ohälsosamma ämnen i barnens vardag

Seminarium om giftfri förskola 2014

Dela: