Kvalitet och utveckling i förskola och skola

Vårt mål är att erbjuda dig och ditt barn en bra förskola och skola. Vi arbetar därför med att ständigt utveckla och förbättra våra verksamheter.

Arbetet ska utgå från barnets bästa och barn- och utbildningsförvaltningens vision "Alla barn och elever ska nå sin fulla potential".

Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer

Huvudmannen, förskolor och skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Solna stads systematiska kvalitetsarbetet består av fyra faser:

  • Uppföljning
  • Analys och bedömning
  • Planering
  • Genomförande

För att bli en framgångsrik skola krävs systematisk uppföljning och analys av elevresultat av huvudman, skolledning och lärare, så att rätt åtgärder kan sättas in för att få elever att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Alla medarbetare, lärare, övrig personal och elever ska delta i arbetet. Även vårdnadshavare ska ges möjlighet att medverka.

För att stärka uppföljning och dialog mellan huvudman och rektorer hålls löpande resultatdialoger på olika nivåer i organisationen. För att ytterligare stärka möjligheterna till uppföljning har barn- och utbildningsförvaltningen anställt tre områdeschefer som ska stötta skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet och ha en tätare resultatuppföljning.

Resultatuppföljning och analys ligger till grund för att organisera undervisningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för att bättre kunna identifiera utvecklingsområden och göra riktade insatser.

Dela: