Behörighet och urval

Behörighet
Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Du ska ha slutfört årskurs 9 i grundskolan och fått godkänt i de ämnen som krävs till det program du söker till. Du får inte tidigare genomgått ett fullständigt program inom gymnasieskolan.

Behörighetsreglerna för att få börja en gymnasieutbildning är olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att vara behörig till yrkesprogrammen krävs godkända betyg i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • minst fem andra ämnen (vilka som helst)

För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • minst nio andra ämnen
  - För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapligt program ska 4 av de 9 ämnena vara geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
  - För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska 3 av de 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Även till några av introduktionsprogrammen så krävs viss behörighet från grundskolan.

Urval

Till vissa utbildningar är det många som söker och det blir konkurrens om platserna. Urvalet görs utifrån sökandens meritvärde.
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Om du utöver de 16 ämnena i grundskolan har betyg i moderna språk som språkval (som är ett frivilligt ämne) kan du även räkna med det betyget och alltså räkna 17 betyg.

Betygsvärdena är:

Betygsskala

När du gör ditt gymnasieval söker du program, inriktning och skola. Det är viktigt att söka flera alternativ.

Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på ditt andrahandsval och så vidare. Kommer du in på högre rangordnat val så prövas du inte på dina lägre rangordnade val. Det är därför viktigt hur du rangordnar dina val utifrån vad du helst vill komma in på.

Dela: