Bedömning och betyg

Betygssättning

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Betygsskala för gymnasieskola

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A. Betygsskalan anger inga preciserade kunskapskrav för betygen D och B.

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Meritvärdering
Vid meritvärdering ges betygen följande värden: F = 0; E = 10; D = 12,5; C = 15; B = 17,5; A = 20.

Skolverket ansvarar för betygskriterierna. Betygskriterier hittar du på Skolverkets webbplats.

Ett satt betyg kan inte överklagas.

Prövning
Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 8

Prövning för den som är elev i gymnasieskolan
24 §
En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid
den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som
ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare
har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven
har fått betyget F.

Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan
25 §
Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg
därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får
finnas på ett nationellt program utom de kurser som bara får
anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också
gymnasiearbetet.

Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den
aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet,
utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Dela:

Relaterade länkar