Ledighet för elev inom grundskolan och grundsärskolan

Införandet av den nya skollagen från den 1 juli 2011 medför skärpta krav på skolans skyldighet att se till att varje elev når målen för utbildningen.

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. För vissa enskilda angelägenheter kan dock elev i grundskolan eller grundsärskolan enligt 7 kap. 18§ skollagen beviljas ledighet. Det är rektor (eller den som rektorn gett beslutsdelegation till) som utifrån en individuell bedömning fattar beslut att tillstyrka eller avslå sådan ledighet.

Om du behöver ansöka om ledighet för ditt barn ska du använda blanketten "Ansökan om ledighet för elev".

För elev som deltar i ickeobligatorisk verksamhet, dvs förskoleklass eller gymnasium, kan ledighet beviljas också av andra skäl.

Dela: