Påverka i skolan

För eleverna är det en demokratisk rättighet att kunna påverka sin skolgång och kunna uttrycka sina åsikter.

På Nyboda resurscentrum sker klassråd löpande under terminen. Eftersom personal inklusive ansvarig chef är ute mycket i verksamheten och på raster samt äter tillsammans med eleverna finns det stora möjligheter att prata med de vuxna och ha möjlighet att ifrågasätta. Eleverna är också delaktiga i beslut som påverkar deras vardag och skolgång. Det är viktigt att det finns elevråd och klassråd där elever kan komma till tals, framföra synpunkter och kritisera det man inte upplever som bra.

Dela: