Nyboda resurscentrum – särskild undervisningsgrupp

Solna stads resurscentrum är en verksamhet för elever i behov av förstärkt särskilt stöd. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan (Lgr 11) och undervisningen följer det nationella uppdraget enligt Skollagen (2010:800).

Nyboda resurscentrum ligger i Solna. Målgruppen är elever i behov av mindre grupper och mer vuxenkontakt. Nyboda resurscentrum ger elever möjlighet att arbeta med faktorer som stärker självkänslan och den egna insikten. I uppdraget ingår också att ge handledning och stöd åt elevens hemskola. Nyboda arbetar utifrån en helhetssyn med individen i centrum där pedagogiska och sociala behov tas till vara.

Nyboda resurscentrum tar i huvudsak emot elever från skolor i Solna men tar också emot elever från andra kommuner. Eleven kan få hela eller delar av sin undervisning vid Nyboda resurscentrum. Varje elev har ett individuellt schema. Vid placering på Nyboda resurscentrum har eleven kvar tillhörigheten i sin hemklass på sin skola. Under hela placeringen som är tidsbestämd sker utvärderingar och IUP:er (individuell utvecklingssplan) där eleven, skolan och hemmet deltar. Vid behov kan även hemskola samt andra berörda instanser delta.

Dela: