Regelbunden tillsyn

Under vecka 35 utför Skolinspektionen inspektion av Nyboda resurscentrum.

Inspektion görs under 2014 på alla kommunala skolor i Solna och de fristående verksamheter som bara har en skola. Inspektionen innehåller också en övergripande tillsyn av den kommunala förskoleverksamheten. Större utbildningsföretag kommer att granskas senare. Under en femårsperiod ska all utbildningsverksamhet i hela landet granskas och tillsynen ska bidra till en god och trygg utbildning för barn och elever.

regelbunden tillsynFöre besöket på skolan har Skolinspektionen tagit del av skolornas skriftliga dokumentation och verksamhetsredogörelse och på skolan kommer bland annat rektor, medarbetare och slumpvis utvalda elever och vårdnadshavare att intervjuas. Också politiker i staden samt ledningen vid Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att svara på Skolinspektionens frågor.
Identifierade brister - för fortsatt utveckling
Efter tillsynen inbjuds rektorer och ansvariga tjänstemän från Barn- och utbildningsförvaltningen till seminarium för att få råd och vägledning samt ta del av förbättringsområden. Varje skola får en rapport där endast skolornas brister redovisas. Rapporten blir ett bra stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet av förskolor och skolor i Solna.

Läs mer om Skolinspektionens tillsyn under Frågor och svar om Skolinspektionens besök i Solna.

För mer information om regelbunden tillsyn, gå in på webbplatsen www.skolinspektionen.se och klicka på fliken "Inspektion" och sedan "Regelbunden tillsyn" eller via direktlänkenwww.skolinspektionen.se/tillsyn.

Dela: