Att välja skola

I Solna stad finns kommunala och fristående grundskolor. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om i vilken skola barnet ska gå. Val inför förskoleklass sker i december - januari. Du hittar all information om att välja eller byta skola på denna sida.

Välja grundskola inför förskoleklass

Välja grundskola inför årskurs 1

Byta grundskola inom Solna

Byta från grundskola i annan kommun till grundskola i Solna

Länkar och blanketter är samlade på sidan Att välja skola – blanketter och länkar

Välja skola inför förskoleklass

Du som är vårdnadshavare till ett barn som ska börja i förskoleklass gör ditt skolval i e-tjänst mellan den 1 december - 14 januari. Det spelar ingen roll när du gör ditt val under denna tid.

Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Solna, måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. Du behöver också göra ditt val i e-tjänsten.

Så här gör du ditt skolval till förskoleklass

Nedan kan du se en instruktionsfilm om hur du gör ditt skolval. På sidan Blanketter skolval finns en manual för hur du gör ditt skolval steg för steg.

Logga in i e-tjänsten

Du gör skolvalet till förskoleklass i e-tjänst förskola-skola. Logga in med e-legitimation eller mobilt bank-id som du beställer från din bank.

Mer information om e-legitimation hittar du på Skatteverkets webbsida.

Logga in till e-tjänst förskola & skola

Tillbaka till toppen av sidan

Välja skola inför årskurs 1

Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sju år. Vårdnadshavare med barn som inte har gått i förskoleklass måste därför göra skolval inför årskurs 1. Vårdnadshavare får en blankett att fylla i som därefter skickas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Placeringar kommer att göras utifrån de regler för placering som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om. Beslut skickas hem till vårdnadshavarna i början av april. Se frågor och svar nedan.

Tillbaka till toppen av sidan

Byta skola inom Solna

Du gör ansökan om byte av skola inom Solna stad med blankett. Detta gäller även vid byte från en fristående till en kommunal skola i Solna.

För ansökan om skolstart kommande hösttermin ska ansökan ha kommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 mars samma år. Därefter kommer beslut att skickas hem till vårdnadshavare i början av april.

För ansökan om skolstart kommande vårtermin ska ansökan ha kommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober året innan önskad skolstart. Beslut skickar barn- och utbildningsförvaltningen till vårdnadshavarna i mitten av november.

Placeringar kommer att göras utifrån de regler för placering som barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om den. Se frågor och svar nedan.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i första hand att erbjuda plats till de barn som saknar placering i Solna sedan tidigare. Därefter kommer ansökningar om byte av skola inom Solna att hanteras.

De ansökningar som gäller en ny placering i Solna, och som kommer in efter sista datum för ansökan, kommer att hanteras löpande.

Tillbaka till toppen av sidan

Byta från skola i annan kommun till skola i Solna

Du gör ansökan om byte av grundskola i annan kommun till skola i Solna stad med blankett.

För ansökan om skolstart kommande hösttermin ska en ansökan ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 mars samma år. Därefter kommer beslut att skickas hem till vårdnadshavarna i början av april.

För ansökan om skolstart kommande vårtermin ska en ansökan ha inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 31 oktober året innan önskad skolstart. Därefter kommer beslut att skickas hem till vårdnadshavarna i mitten av november.

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer i första hand att erbjuda plats till de barn som saknar placering i Solna sedan tidigare. Därefter kommer ansökningar om byte av skola inom Solna att hanteras.

De ansökningar som gäller en ny placering i Solna, och som kommer in efter sista datum för ansökan, kommer att hanteras löpande.

Tillbaka till toppen av sidan

Frågor och svar

 1. Vilka tider gäller för skolvalet till förskoleklass?

  • 1 december. Skolvalet öppnar i e-tjänst förskola & skola.
  • 12 januari. Sista dag för skolval i e-tjänst förskola & skola.
  • Mitten av februari. Erbjudande om skolplacering i e-tjänsten. SMS och e-post skickas när erbjudande finns.
  • 8 mars. Sista dag att besvara erbjudande om placering.
  • Slutet av mars. Slutligt besked om placering och information om skolstarten skickas hem från skola och fritidshem.

  Turordningsreglerna gäller för alla som gör sitt skolval mellan 1 december och 12 januari. Det spelar ingen roll när du gör ditt val under denna tid.

 2. Hur loggar jag in i e-tjänsten?

  • För att göra ansökan behöver du logga in med din e-legitimation. Har du inte e-legitimation kontaktar du din bank eller Skatteverket.
  • När du har loggat in i e-tjänsten klickar du på Skolval, längst ner i mitten på sidan eller överst i menyn.(Syns inte före den 1 december)
  • Klicka på Nytt skolval och följ sedan instruktionerna på sidan.
 3. Vilken skola får mitt barn plats i?

  • Reglerna i Solna stad följer skollagen.
  • Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.
  • Skolplaceringen utgår från dina önskemål och avståndet från hemmet till skolan. Placeringen beror också på hur många elever skolan kan ta emot, hur många elever som sökt till skolan och hur många elever det finns i årskullen.
  • Om ditt önskemål skulle innebära att en annan elev, som har rätt till samma skola, får längre till skolan måste kommunen bortse från vårdnadshavares önskemål enligt den relativa närhetsprincipen.
 4. Hur görs urvalet till förskoleklass?

  När en skola har fler sökande än platser måste Solna stad eller den fristående skolan göra ett urval bland de sökande. I de kommunala skolorna görs urvalet baserat på:

  • Syskonförtur
  • Relativa närhetsprincipen

  För de fristående skolorna gäller andra kriterier som Skolinspektionen godkänt, ofta kötid och syskonförtur.

 5. Vad är den relativa närhetsprincipen?

  Om vårdnadshavare till barn A och B valt samma skolor och bara ett av barnen kan erbjudas plats, så har det barn företräde som har längst skolväg till övriga skolor. Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på Solna stads officiella gång- eller cykelvägar - inte fågelvägen eller med kollektivtrafiken. Ditt barns folkbokföringsadress vid ansökningstillfället används vid beräkning av den relativa närhetsprincipen.närhetsprincip

  Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

 6. Vad betyder syskonförtur?

  Syskonförtur

  Syskonförtur gäller när en elev i förskoleklass till och med årskurs tre har ett yngre syskon som söker till samma skola. Förturen gäller inom de kommunala skolorna och vid första skolplaceringen för båda syskonen.

  Läs mer på Skolverket och i Skollagen .

 7. Hur ansöker jag till förskoleklass i fristående skola eller skola i annan kommun?

  Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Solna, måste du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. Du ska också göra ditt val i e-tjänsten.

  Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Solna eller en skola utanför Solna:

  Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad på den skola i Solna som har en plats.

 8. Behöver jag ansöka till förskoleklass om det gäller val till en fristående skola?

  Ja, är du intresserad av en fristående skola för ditt barn behöver du ansöka direkt till den fristående skolan och göra ansökan i e-tjänst förskola & skola. De kommunala skolorna har inga egna köer. Till dem ansöker du enbart i e-tjänsten.

  Vill du inte göra en ansökan eller om ditt barn redan har fått en garanterad plats i en skola väljer du "Avstå skolval" och anger orsak i e-tjänsten.

  Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Solna eller skola utanför Solna:

  Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Solna och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad på den skola i Solna som har plats ledig.

 9. Hur kan jag jämföra skolor?

  Du kan läsa om varje skola på respektive skolas hemsida. De flesta skolorna har också informationsmöten i november och december. Då kan du besöka skolan, ställa frågor och få information.

  Det finns också flera jämförelseverktyg på internet:

  väljaskola.se från Skolverket gör det enkelt att jämföra skolor över hela landet.

  Siris är skolverkets tjänst för att jämföra skolor. Jämförelser kan även göras på hemsidan Grundskolekvalitet. Sidan är under uppbyggnad.

  Besök grundskolorna i Solna 2016

  Onsdag 23 november kl. 18.00 Granbackaskolan (F-5)
  Torsdag 24 november kl. 17.30 Ekensbergsskolan (F-5)
  Måndag 28 november kl. 18.00 Bergshamraskolan (F-9)
  Tisdag 29 november kl. 17.30 Tallbackaskolan (F-9)
  Onsdag 30 november kl. 18.00 Skytteholmsskolan (F-9)
  Torsdag 1 december kl. 18.00 Ulriksdalsskolan (F-9)
  Torsdag 1 december kl. 17.30-19.00 Vittra Frösunda (F-9)
  Måndag 5 december kl. 18.00 Barnens Montessori Akademi (F-3)
  Tisdag 6 december kl. 17.30 Råsunda skola (F-9)
  Onsdag 7 december kl. 18.00 Spanska skolan (F-3)
  Torsdag 8 december kl. 17.30 Parkskolan (F-3)
  tisdag 10 januari kl. 17.30-19.00 Vittra Frösunda (F-9)
  Se skolans hemsida Raoul Wallenbergskolan (F-6)
  Se skolans hemsida Alfaskolan (F-9)
 10. Hur överklagar jag beslut om skolplacering?

  Placering i kommunal grundskola går bara delvis att överklaga. Placering i fristående grundskola går inte att överklaga.

  Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar beslut om skolplacering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. I delegationsordningen framgår till vem nämnden har gett rätten att fatta beslut för vissa ärenden. Alla beslut om placering i förskoleklass fattas i enlighet med Skollagen 9 kap 15 § första stycket.

  Beslut om skolplacering går att överklaga enligt kommunallagen, så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att du överklagar lagligheten av beslutet inte lämpligheten. Om du inte tycker att handläggningen gått rätt till kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

  Du skickar in ditt överklagande till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att du fått beslutet om skolplacering. Skriv vilket beslut du vill överklaga och varför. Skrivelsen ska vara adresserad till Förvaltningsrätten i Stockholm men du skickar det till barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

  Enligt 10 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas om:
  1. Det inte tillkommit i laga ordning,
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

  Om Förvaltningsrätten anser att beslutet gått till på fel sätt kan det upphävas men inte ändras. Då får barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fatta ett nytt beslut.

  Skicka överklagandet till:
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  171 86 Solna

 11. Måste jag göra ett skolval inför höstterminen? (förskoleklass, åk 1)

  Ja, du behöver göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass. Du gör valet i e-tjänst förskola & skola.

  Vill du inte göra en ansökan eller om ditt barn redan har fått en garanterad plats i en skola väljer du "Avstå skolval" och anger orsak i e-tjänst förskola & skola.

  Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sju år. När ditt barn ska börja i årskurs ett men inte har gått i förskoleklass får du ett informationsbrev och en anmälningsblankett.

  Du skickar blanketten till:
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  171 86 Solna

 12. Kan jag söka fritidshemsplats samtidigt som jag gör skolvalet?

  Ja, du ansöker om fritidshemsplats samtidigt som du gör skolvalet i e-tjänst förskola-skola.

 13. Hur ansöker jag till årskurs ett inför höstterminen?

  Om ditt barn inte går i förskoleklass ska du fylla i blanketten Ansökan till grundskola årskurs 1. På blanketten kan du även fylla i om du önskar placering på fritidshem för ditt barn.

  Du får blanketten hemskickad i december.

  Om du inte har fått blanketten hemskickad senast den 5 december kan du skriva eller ringa till kontaktcenter i Solna stad.

  Flyttar du till Solna efter skolvalet behöver du ansöka med blanketten Ansökan skolplacering (PDF-dokument, 158 kB)

 14. Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande om placering i förskoleklass?

  Alla elever som är folkbokförda i Solna har en garanterad plats i en kommunal skola i Solna.

  Den plats du har tackat nej till erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen ett annat barn som har önskat skolan.

  Det betyder att om du tackar nej till ett erbjudande om placering i förskoleklass behöver du göra en ny ansökan. Sista ansökningsdag är den 12 mars.

  Gör en ny ansökan (PDF-dokument, 95 kB)

  Vid ny ansökan om plats i förskoleklass får ditt barn plats i en kommunal skola i Solna som har lediga platser.

  Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder plats i den mån det är möjligt utifrån önskemål och närhetsprincipen.

  Har du erbjudits ditt andrahandsval står du kvar på reservlista på ditt försthandsval och har du erbjudits ditt tredjehandsval står du kvar i reservlista på ditt andra- och förstahandsval. Detta gäller oavsett om du tackar ja eller nej till din erbjudna plats.

  Har du fått ditt förstahandsval står du inte kvar på någon reservlista.

  Detta gäller endast kommunala skolor och fram till den 7 mars. Efter den 7 mars skickas beslut om antagning ut och då finns inga reservlistor kvar. Till exempel:

  Exempel 1:

  Elev X har gjort följande skolval:

  1. Fristående skola i Solna
  2. Skytteholmsskolan
  3. Råsunda skola

  Om elev X får ett erbjudande om Skytteholmsskolan står den inte med på någon reservlista då eleven fått sitt förstahandsval av kommunal skola.

  Exempel 2:

  Elev Y har gjort följande skolval:

  1. Ekensbergsskolan – 23:e reserv
  2. Råsunda skola – 19:e reserv
  3. Granbackaskolan – erbjuds plats

  Elev Y kommer erbjudas plats på sitt tredjehandsval men står kvar som reserv på sitt första- och andrahandsval av kommunala skolor fram till den 7 mars. Tackar någon annan elev nej till erbjuden plats på Råsunda skola innan den 7 mars kommer elev Y bli 18:e reserv. Detta oavsett om elev Y tackar ja eller nej till erbjudandet på Granbackaskolan.

  Exempel 3:

  Elev Z har gjort följande skolval:

  1. Fristående skola i Solna
  2. Fristående skola utanför Solna
  3. Ulriksdalsskolan – 15:e reserv

  Elev Z har inte fått plats på något av sina 3 skolval och kommer därför erbjudas en plats på en kommunal skola i Solna med lediga platser. Oavsett om elev Z tackar ja eller nej till den erbjudna platsen kommer eleven stå kvar på reservlistan på sitt tredjehandsval fram till den 7 mars.

  Se även frågan Vilken skola får mitt barn plats i?

 15. Vad händer om jag ansöker till förskoleklass efter skolvalsperioden (1 dec - 12 jan)

  Om du ansöker efter den 12 januari kommer du inte med i det första urvalet. Då hanteras din ansökan i efterhand och du erbjuds plats enligt ditt önskemål eller i en skola som har ledig plats.

 16. Kan jag göra skolvalet på pappersblankett?

  Ja, när du ansöker till förskoleklass under skolvalsperioden kan du besöka, ringa eller skriva till kontaktcenter om du inte kan använda e-tjänst förskola & skola så hjälper de dig. I första hand kan du få stöd att göra ansökan i e-tjänsten och i andra hand att fylla i en pappersblankett.

  När du ska ansöka till årskurs ett får du en blankett hemskickad från Solna stad.

  För att ansöka till årskurs 2 - 9 använder du blanketten Ansökan skolplacering (PDF-dokument, 125 kB)

Dela: